Phân phối Fisher – snedecor | Cách tra bảng đầy đủ PDF

Bảng phân bố Fisher là một công cụ thống kê giúp xác định mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên. Được đặt tên theo nhà thống kê người Anh-là Ronald A. Fisher. Bài viết này sẽ giới thiệu về cách tra bảng phân phối Fisher. Bắt đầu thôi!

Xem thêm:

Phân phối Fisher là gì?

Biến ngẫu nhiên liên tục F có phân phối Fisher, ký hiệu \(F ∼ F(n,m)\) nếu hàm mật độ của F có dạng như sau:

\(f(x)=
\begin{cases}
\frac{\sqrt{n^m.m^m}.\Gamma\left( \frac{n+m}{2} \right)x^{\frac{n-m}{2}}}{\Gamma\left( \frac{n}{2} \right)(m+nx)^{\frac{n+m}{2}}} \text{khi } x > 0 \\
0 \text{ khi } x \leq 0
\end{cases}\)

Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối Chi bình 2 phương, \(X \sim \chi^2(n), Y\sim \chi^2(m)\) và X, Y là hai biến cố độc lập.

Các tham số đặc trưng

Kỳ vọng: \(E(F)=\frac{n_1}{n_2-2}\)

Phương sai: \(V(F)=\frac{2n^2_2(n_1+n_2-2)}{n_1(n_2-2)(n_2-4)}\)

Xem thêm:

Bảng giá trị phân phối Fisher đầy đủ PDF

File tải bảng phân phối xác suất Fisher PDF bản đầy đủ:

Cách tra bảng phân phối Fisher

Để tra bảng phân phối Fisher, chúng ta cần biết hai giá trị: độ tự do của tử số (numerator degrees of freedom) và độ tự do của mẫu số (denominator degrees of freedom). Đây là hai tham số quan trọng trong thống kê.

Bước 1: Xác định độ tự do của tử số (numerator degrees of freedom)

Độ tự do của tử số được tính bằng công thức: k – 1, với k là số nhóm dữ liệu mà chúng ta đang so sánh.

Bước 2: Xác định độ tự do của mẫu số (denominator degrees of freedom)

Độ tự do của mẫu số được tính bằng công thức: n – k, với n là tổng số quan sát và k là số nhóm dữ liệu.

Bước 3: Tra bảng phân phối Fisher

Sau khi có hai giá trị độ tự do, chúng ta có thể tra bảng để xác định giá trị tương ứng. Bảng này được tổ chức theo các hàng và cột tương ứng với các giá trị độ tự do của tử số và mẫu số. Giá trị được tra từ bảng sẽ là giá trị p (p-value), được sử dụng để kiểm định giả thuyết và đưa ra kết luận.

Xem thêm:

Ứng dụng của bảng phân phối Fisher

Bảng phân bố Fisher được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của nó:

1. Kiểm định sự khác biệt giữa hai nhóm dữ liệu: Ví dụ, kiểm định sự khác biệt giữa hiệu quả của hai phương pháp điều trị.

2. Phân tích phương sai (ANOVA): Sử dụng bảng này để tính toán giá trị F và kiểm định giả thuyết.

3. Kiểm định tương quan: Xác định xem mối tương quan giữa hai biến có ý nghĩa thống kê hay không.

4. Thống kê mô tả: Bảng phân bố Fisher cung cấp các giá trị p để so sánh trung bình của các nhóm và xác định sự khác biệt giữa chúng trong các nghiên cứu thống kê mô tả.

Tổng kết

Việc hiểu và áp dụng những kiến thức về bảng phân phối Fisher sẽ giúp chúng ta phân tích và đưa ra kết luận chính xác từ dữ liệu thống kê. Cảm ơn các bạn đã tham khảo xác suất thống kê trên ttnguyen.net.

Bài viết liên quan:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em