Bảng phân phối Chi bình phương, Gamma | Cách tra và bài tập

Bảng phân phối Chi bình phương và Gamma là hai khái niệm quan trọng trong lý thuyết xác suất thống kê, đặc biệt khi xử lý các vấn đề liên quan đến dữ liệu và mô hình phân phối. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức mà bạn cần để làm việc tốt với bảng phân phối Chi bình phương và Gamma, cùng với các ví dụ và bài tập thực hành để củng cố những kiến thức đã học.

Xem thêm:

Phân phối Gramma là gì?

Hàm Gramma

Hàm Gramma: \(\Gamma: (0, \infty )\to R\)

\(\Gamma(x) = \int_{0}^{\infty}t^{x-1}e^{-t}dt\)

Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân phối Gamma, ký hiệu \(x∼\Gamma(\alpha, \beta)\), với \(alpha, \beta >0\) nếu hàm mật độ của X có dạng sau:

\(f(x)=
\begin{cases}
\frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}}x^{\alpha-1}e^{-\frac{x}{\beta}} \text{ khi } x > 0 \\
0 \text{ khi } x \le 0
\end{cases}\)

Hàm mật độ

Hàm mật độ phân phối Gramma

Trung bình và phương sai

Cho \(x∼\Gamma(\alpha, \beta)\), ta có:

\(\begin{aligned}
\text{Trung bình: } \mu_x &= \alpha \beta \\
\text{Phương sai: } \sigma^2_x &= \alpha \beta^2
\end{aligned}\)

Phân phối chi bình phương là gì?

Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân phối Chi bình phương, ký hiệu \(X ∼ \chi^2(r)\), nếu hàm mật độ của X có dạng sau:

\(f(x)=
\begin{cases}
\frac{1}{\Gamma\left( \frac{r}{2} \right)2^{\frac{r}{2}}}x^{\frac{r}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}} \text{ khi } x >0\\
0 \text{ khi } x \le 0
\end{cases}
\)

Hàm mật độ

Hàm mật độ phân phối chi bình phương

Trung bình và phương sai

\(\begin{aligned}
\text{Trung bình: } \mu_x &= r \\
\text{Phương sai: } \sigma^2_x &= 2r
\end{aligned}\)

Xem thêm:

Bài tập phân phối Chi bình phương có lời giải

Bài 1: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ:

\(f(x)=
\begin{cases}
\frac{1}{\Gamma\left( \frac{n}{2} \right)2^{\frac{n}{2}}}x^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}} \text{ khi } x >0\\
0 \text{ khi } x \le 0
\end{cases}
\)

trong đó n > 0, được gọi là bậc tự do của phân phối ( X thường được gọi là phân phối chi bình phương với n bậc tự do).

a) Hãy xác định hàm sinh momen của đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối chi bình phương với n bậc tự do.

b) Từ kết quả của câu a) Hãy tìm kỳ vọng và phương sai của X.

c) Chứng minh rằng tổng:

\(Z_n=(Y_1)^2+(Y_2)^2+…+(Y_n)^2\)

\(Y_i\); i=1,2,…,n là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối chuẩn N(0,1), khi đó \(Z_n\) sẽ có phân phối chi bình phương với n bậc tự do.

d) Cho \(X_j\); i=1,2,…,n là các biến ngẫu nhiên độc lập và có phân phối chuẩn tương ứng \(N(m_i, \sigma^2)\). Chứng minh rằng đại lượng \(\eta=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{j=1}^{n} X_j^2\) sẽ có phân phối “chi bình phương lệch” với n bậc tự do, nghĩa là nó sẽ có hàm mật độ tương ứng là:

\(\phi_\eta=\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}}exp\left( \frac{1}{2}(x+m) \right)x^{\frac{n}{2}-1}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{j! \Gamma\left( j+\frac{n}{2} \right)}\left( \frac{mx}{4} \right)^j;x \ge 0\)

trong đó: \(m=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{j=1}^{n}m_j^2\)

Hãy tìm kỳ vọng và phương sai của phân phối “chi bình phương lệch” với n bậc tự do này.

Giải

Bài tập phân phối Chi bình phương

Bài tập phân phối Gamma

Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ:

\(f(x)=
\begin{cases}
\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\frac{x}{\beta}} \text{ khi } x > 0 \\
0 \text{ khi } x \le 0
\end{cases}\)

trong đó \(\alpha > 0, \beta >0 \text{ và } \Gamma(\alpha)\) là hàm Gamma xác định bởi tích phân

\(\Gamma(\alpha) = \int_{0}^{\infty }x^{\alpha-1}e^{-x}dx\)

a) Hãy tính các momen gốc cấp n của X.

b) Khi \(\alpha=1, \beta =\lambda >0\), ta có phân phối mũ, với hàm mật độ:

\(f(x)=
\begin{cases}
\lambda e^{-\lambda x} \text{ khi } x > 0 \\
0 \text{ khi } x \le 0
\end{cases}\)

Hãy tính kỳ vọng và phương sai của phân phối mũ.

c) Khi \(\alpha=1, \beta = n \in N\), ta có phân phổi Erlang, với hàm mật độ:

\(f(x)=
\begin{cases}
ne^{-nx} \text{ khi } x > 0 \\
0 \text{ khi } x \le 0
\end{cases}\)

Hãy tính kỳ vọng và phương sai của phân phối Erlang.

d) Khi \(\alpha= n+1, \beta = 1\), ta có phân phối mũ lũy thừa, với hàm mật độ:

\(f(x)=
\begin{cases}
\frac{1}{n!}x^ne^{-e} \text{ khi } x > 0 \\
0 \text{ khi } x \le 0
\end{cases}\)

Hãy tính kỳ vọng và phương sai của phân phối mũ lũy thừa.

Giải

Bài tập phân phối Gamma

Tài liệu PDF liên quan:

Hy vọng qua các bài tập đã đưa ra, bạn sẽ nắm vững hơn kiến thức về bảng phân phối chi bình phương và gamma. Cảm ơn bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net.

Bài viết liên quan:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em