Round Robin-CPU thực thi tiến trình hết thời gian lượng tử thì

Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn nguyên lý hệ điều hành kèm theo đáp án, giúp các bạn ôn tập dễ dàng.

Bạn đang xem câu hỏi: Trong giải thuật điều phối tiến trình Round Robin, khi CPU thực thi tiến trình hết thời gian lượng tử (t) thì

Trong giải thuật điều phối tiến trình Round Robin, khi CPU thực thi tiến trình hết thời gian lượng tử (t) thì?

a. Tiến trình sẽ được cấp tiếp một (t) mới
b. Tiến trình sẽ đưa về đầu hàng đợi công việc
c. Tiến trình sẽ đưa về cuối hàng đợi sẵn sàngicon chính xác
d. Tiến trình sẽ đưa vào bộ nhớ phụ

Trong giải thuật điều phối tiến trình Round Robin, ngoài sự kiện hết thời gian lượng tử (t), HĐH thu hồi CPU của tiến trình khi nào?

a. Khi tiến trình có thời gian thực thi dài hơn thời gian lượng tử (t)icon chính xác
b. Khi tiến trình có độ ưu tiên lớn
c. Khi tiến trình có độ ưu tiên thấp hơn tiến trình kế tiếp
d. Khi tiến trình vào trạng thái chờ đợi hoặc tiến trình kết thúc

Giải thích:

Trong giải thuật điều phối tiến trình Round Robin, mỗi tiến trình được phân bố lượng thời gian lượng tử (t) để sử dụng CPU. Khi một tiến trình đã sử dụng hết lượng thời gian lượng tử của nó, HĐH sẽ thu hồi CPU và chuyển sang tiến trình kế tiếp trong hàng đợi các tiến trình đang chờ xử lý. Độ ưu tiên của một tiến trình không đối với việc thu hồi CPU trong giải thuật điều phối tiến trình Round Robin.

Trong giải thuật điều phối tiến trình Round Robin, CPU thực thi các tiến trình trong hàng đợi sẵn sàng theo thứ tự nào?

a. Từ cuối hàng đợi đến đầu hàng đợi
b. Xoay vòng khi thực thi hoàn thành cho một tiến trình
c. Xoay tròn lần lượt sau một thời gian lượng tử (t)icon chính xác
d. Từ đầu hàng đợi đến cuối hàng đợi

Trong bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết trình tự CPU thực thi tiến trình theo giải thuật điều phối SJF

TT Thời điểm xuất hiện Thời gian thực hiện
P1 0 7
P2 2 4
P3 4 1
P4 5 4
a. P3>P2>P1>P4
b. P1>P3>P2>P4icon chính xác
c. P3>P2>P4>P1
d. P1>P2>P3>P4

Trong bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết trình tự CPU thực thi tiến trình theo giải thuật điều phối SRT?

TT Thời điểm xuất hiện Thời gian thực hiện
P1 0 7
P2 2 4
P3 4 1
P4 5 4
Trên đây là một số câu hỏi về trắc nghiệm nguyên lý hệ điều hành. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em