[C++]Viết chương trình nhập họ và tên một học sinh và in ra màn hình

Ở bài viết này, bạn sẽ hiểu được cách sử dụng lệnh nhập, xuất cơ bản thông trong ngôn ngữ lập trình C/C++ qua bài toán viết chương trình nhập họ tên một học sinh dưới đây.

1.Bài toán viết chương trình họ tên c++

Viết chương trình nhập vào thông tin của một học sinh gồm: Mã học sinh, Họ tên, Ngày sinh, Lớp, Số buổi ăn bán trú. In ra màn hình các thông tin: Mã học sinh, Họ tên, Ngày sinh, Lớp, Số buổi ăn bán trú, Số tiền ăn bán trú (biết đơn giá là 25000đ/ 1 buổi ăn bán trú). Thông tin in ra theo 2 cách: các thông tin in hết trong một dòng hoặc mỗi thông tin in trên một dòng

Xem thêm:

2.Phân tích bài toán viết chương trình nhập họ và tên c++

A. Input: – maHs, tenHS, ngaySinh, lop, soBuoiAn
B. Output: – sotienbantru
C. Process:
Bước 1: Khai báo biến chương trình
char maHS[10], ngaySinh[10], lop[10];
char tenHS[25];
int soBuoiAn;
float soTienBT;
Bước 2: Nhập dữ liệu
mahs, tenHS, ngaySinh, lop, soBuoiAn
Bước 3: Thực hiện tính toán i
soTienBanTru = soBuoiAn * 25000
Bước 4: In kết quả lên màn hình.

3.Code viết chương trình nhập họ và tên c

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;
int main() {
 char maHS[10], ngaySinh[10], lop[10];
 char tenHS[25];
 int soBuoiAn;
 float soTienBT;
 fflush(stdin); //Xoa bo du lieu thua
 cout << "nhap ma hoc sinh: ";
 gets(maHS);
 cout << "nhap ten hoc sinh: ";
 gets(tenHS);
 cout << "nhap ngay sinh: ";
 gets(ngaySinh);
 cout << "nhap lop: ";
 gets(lop);
 cout << "nhap so buoi an: ";
 cin >> soBuoiAn;
 soTienBT = soBuoiAn * 25000;
 cout << "-----------------------------" << endl;
 cout << "Ma hoc sinh:" << maHS << endl;
 cout << "Ho va ten: " << tenHS << endl;
 cout << "Ngay sinh: " << ngaySinh << endl;
 cout << "Lop: " << lop << endl;
 cout << "So buoi an: " << soBuoiAn << endl;
 cout << "So tien ban tru " << soTienBT << ;
}

4.Kết quả

kết quả

Ok, vậy là mình đã thực hiện xong. Hy vọng qua bài toán nhập thông tin học sinh c++, bạn đã nắm vững được kiến thức cơ bản về nhập xuất trong C/C++. Cảm ơn bạn đã tham khảo bài viết trên TTnguyen

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em

2 Trả lời “[C++]Viết chương trình nhập họ và tên một học sinh và in ra màn hình

Bình luận đã bị khoá.