[C++]Tính tổng các chữ số của một số nguyên dương N có CODE mẫu

Trong bài viết này, TTnguyen sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn tìm phần nguyên và phần dư của C/C++ qua bài toán tính tổng các chữ số của một số nguyên. Đây là một dạng bài tập cơ bản áp dụng toán tử trong lập trình.

Xem thêm: 

1.Tính tổng các chữ số của một số nguyên được nhập từ bàn phím

Đề bài: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N có 2 chữ số từ bàn phím, xuất ra màn hình tổng các chữ số của N. Ví dụ: Nhập N = 48, kết quả in ra màn hình là 4+8=12.

2.Phân tích bài toán

A. Input: số nguyên dương N có 2 chữ số
B.Output: Tổng 2 chữ số S
C. Process:
Bước 1: Khai báo biến chương trình
N, a,b, S: int
Bước 2: Nhập từ bàn phím một số nguyên dương N
Bước 3: Thực hiện tính toán
a = N/10; //Chữ số thứ nhất
b = N%10; //Chữ số thứ hai
S=a+b
Bước 4: In kết quả lên màn hình.

3.Code

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;
int main() {
  int s, n, a, b;
  do {
   cout << "nhap so nguyen duong n co 2 chu so: ";
   cin >> n;
  } while (n < 10); //neu nhap so am hoac so co 1 chu so thi yeu cau nhap lai a=n/10; //chu so thu 1 b=n%10; //chu so thu 2 s=a+b; cout<<"Tong 2 chu so la:"<<s; }

Mở rộng bài toán: Viết chương trình tính tổng một số được nhập từ bàn phím

#include <iostream>

using namespace std;
int main() {
 int so;
 int soTemp;
 int tong = 0;
 cout << "Nhap so: ";
 cin >> so;
 soTemp = so;
 while (soTemp != 0) {
  tong += soTemp % 10;
  soTemp /= 10;
 }
 cout << "Tong cac chu so cua so " << so << " la " << tong << endl;
 return 0;
}

4.Kết quả

kết quả 1

Tính tổng các chữ số của số

Trên đây là bài viết về cách giải bài toán viết chương trình tính tổng của một số nguyên dương N được nhập từ bàn phím ngôn ngữ lập trình C/C++. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu có điều gì thắc mắc thì đừng ngần ngại liên hệ với mình nhé :v

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em

Một trả lời tới to “[C++]Tính tổng các chữ số của một số nguyên dương N có CODE mẫu”

Bình luận đã bị khoá.