[C++]Tính tổng các chữ số của một số nguyên dương N có CODE mẫu

Trong bài viết này, TTnguyen sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn tìm phần nguyên và phần dư của C/C++ qua bài toán tính tổng các chữ số của một số nguyên. Đây là một dạng bài tập cơ bản áp dụng toán tử trong lập trình.

1.Tính tổng các chữ số của một số nguyên được nhập từ bàn phím

Đề bài: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N có 2 chữ số từ bàn phím, xuất ra màn hình tổng các chữ số của N. Ví dụ: Nhập N = 48, kết quả in ra màn hình là 4+8=12.

2.Phân tích bài toán

A. Input: số nguyên dương N có 2 chữ số
B.Output: Tổng 2 chữ số S
C. Process:
Bước 1: Khai báo biến chương trình
N, a,b, S: int
Bước 2: Nhập từ bàn phím một số nguyên dương N
Bước 3: Thực hiện tính toán
a = N/10; //Chữ số thứ nhất
b = N%10; //Chữ số thứ hai
S=a+b
Bước 4: In kết quả lên màn hình.

3.Code

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  int s,n,a,b;
  do
  {
  cout<<"nhap so nguyen duong n co 2 chu so: "; cin>>n;
  }while(n<10); //neu nhap so am hoac so co 1 chu so thi yeu cau nhap lai
  a=n/10; //chu so thu 1
  b=n%10; //chu so thu 2
  s=a+b;
  cout<<"Tong 2 chu so la:"<<s;
}

Mở rộng bài toán: Viết chương trình tính tổng một số được nhập từ bàn phím

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
  int so;
  int soTemp;
  int tong = 0;
  cout << "Nhap so: ";
  cin >> so;
  soTemp = so;
  while (soTemp != 0) {
    tong += soTemp % 10;
    soTemp /= 10;
  }
  cout << "Tong cac chu so cua so " << so << " la " << tong << endl;
  return 0;
}

4.Kết quả

kết quả 1

Tính tổng các chữ số của số

Trên đây là bài viết về cách giải bài toán viết chương trình tính tổng của một số nguyên dương N được nhập từ bàn phím ngôn ngữ lập trình C/C++. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu có điều gì thắc mắc thì đừng ngần ngại liên hệ với mình nhé :v

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em