[C++] Viết chương trình tính lương cho nhân viên

Bài viết dưới đây TTnguyen giải quyết bài toán viết chương trình tính lương cho nhân viên. Đây là một trong những dạng bài cơ bản giúp bạn nắm vững kĩ năng nhập, xuất trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Xem thêm: kiểm tra loại tam giác bằng c++

1.Bài toán viết chương trình tính lương cho nhân viên c++

Bài 4: Viết chương trình tính lương cho một người theo các yêu cầu sau:
– Nhập tên của người được lĩnh lương.
– Nhập tiền công 1 ngày, số ngày làm việc trong tháng, và số tiền đã tạm ứng.
– Yêu cầu xuất ra màn hình như sau:
Ong/Ba:?
So tien luong duoc huong: ?
So tien da tam ung: ?
So tien con duoc linh:?
Công thức tính tiền lương như sau:
– Số tiền được hưởng = Tiền công 1 ngày * Số ngày làm việc
– Số tiền còn lĩnh = Số tiền được hưởng – Số tiền tạm ứng

2.Phân tích bài toán viết chương trình tính tiền lương ngày cho công nhân

A. Input: hoTen, ngayCong, tienCong, tamUng.
B. Output:  sotiencon, sotienhuong.
C. Process:

Bước 1: Khai báo biến chương trình:

hoTen: char[25].
ngayCong, tienCong, tamUng, sotiencon: float.

Bước 2: Nhập dữ liệu:

-Nhập hoTen.
-Nhập ngayCong, tienCong, tamUng.

Sử dụng cin.getline() được sử dụng để đọc một chuỗi ký tự từ người dùng và lưu nó vào biến hoTen. Hàm cin.getline() được sử dụng để đọc chuỗi ký tự có thể chứa dấu cách.

Bước 3: Thực hiện tính toán:

sotienhuong = ngayCong * tienCong.
sotiencon = sotienhuong – tamUng.

Bước 4: In kết quả lên màn hình.

– Dòng cout << "Ho va ten: " << hoTen << endl; in ra màn hình tên của nhân viên.
– Dòng cout << "Ngay cong: " << ngayCong << endl; in ra màn hình số ngày công.
– Dòng cout << "Tam ung: " << tamUng << endl; in ra màn hình số tiền tạm ứng.
– Dòng cout << "so tien duoc huong: " << setprecision(0) << fixed << sotienhuong << endl; in ra màn hình số tiền được hưởng với định dạng không có phần thập phân.

Tìm hiểu thêm: Hàm setprecision trong c++

– Dòng cout << "so tien duoc linh: " << setprecision(0) << fixed << sotiencon; in ra màn hình số tiền còn lại được nhận với định dạng không có phần thập phân.

3.Code viết chương trình tính lương cho nhân viên

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main() {

 char hoTen[25];
 float ngayCong, tienCong, tamUng, sotiencon, sotienhuong;

 cout << "nhap ho ten: "; cin.getline(hoTen, 25);
 cout << "nhap ngay cong: "; cin >> ngayCong;
 cout << "nhap tien cong: "; cin >> tienCong;
 cout << "nhap tam ung: "; cin >> tamUng;

 // tinh tien cong
 sotienhuong = ngayCong * tienCong;

 //tinh tien con lai
 sotiencon = sotienhuong - tamUng;

 //xuat ra man hinh
 cout << "----------------" << endl;
 cout << "Ho va ten: " << hoTen << endl;
 cout << "Ngay cong: " << ngayCong << endl;
 cout << "Tam ung: " << tamUng << endl;
 cout << "so tien duoc huong: " << setprecision(0) << fixed << sotienhuong << endl;
 cout << "so tien duoc linh: " << setprecision(0) << fixed << sotiencon;

 return 0;
}

Xem thêm:

Bài 5: Viết chương trình nhập vào một số nguyên N gồm ba chữ số. Xuất ra màn hình chữ số lớn nhất ở vị trí nào? tìm chữ số lớn nhất của một số nguyên dương n c++

4.Kết quả

Kết quả

Vậy là mình vừa hoàn thành bài toán viết chương trình tính lương cho nhân viên bằng C++. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì đừng ngần ngại liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài viết của mình!

Tải tài liệu thực hành môn lập trình C/C++

Bài tập liên quan: Tính lương cho các nhân viên, gồm các thông tin sau : manv; hoten; diachi; madv; hsluong; ngaycong, luonglinh với lương lĩnh tính theo công thức : hsluong * 290000/30*ngaycong với điều kiện nếu số ngày công >24 ngày thì số ngày dư ra được tính gấp đôi.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em