[C++] Viết chương trình tính lương cho nhân viên

Bài viết dưới đây TTnguyen giải quyết bài toán viết chương trình tính lương cho nhân viên. Đây là một trong những dạng bài cơ bản giúp bạn nắm vững kĩ năng nhập, xuất trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Xem thêm:

1.Bài toán viết chương trình tính lương cho nhân viên c++

Viết chương trình tính lương cho một người theo các yêu cầu sau:
– Nhập tên của người được lĩnh lương.
– Nhập tiền công 1 ngày, số ngày làm việc trong tháng, và số tiền đã tạm ứng.

Công thức tính tiền lương như sau:
– Số tiền được hưởng = Tiền công 1 ngày * Số ngày
– Số tiền còn lĩnh = Số tiền được hưởng – Số tiền tạm ứng

2.Phân tích bài toán

A. Input: hoTen, ngayCong, tienCong, tamUng
B. Output:  sotiencon, sotienhuong
C. Process:
Bước 1: Khai báo biến chương trình
hoTen: char[25]
ngayCong, tienCong, tamUng, sotiencon: float
Bước 2: Nhập dữ liệu
-Nhập hoTen
-Nhập ngayCong, tienCong, tamUng
Bước 3: Thực hiện tính toán
sotienhuong = ngayCong * tienCong
sotiencon = sotienhuong – tamUng
Bước 4: In kết quả lên màn hình.

3.Code viết chương trình tính lương cho nhân viên

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;
int main() {
 char hoTen[25];
 float ngayCong, tienCong, tamUng, sotiencon, sotienhuong;
 fflush(stdin);
 cout << "nhap ho ten: ";
 gets(hoTen);
 cout << "nhap ngay cong: ";
 cin >> ngayCong;
 cout << "nhap tien cong: ";
 cin >> tienCong;
 cout << "nhap tam ung: ";
 cin >> tamUng;
 sotienhuong = ngayCong * tienCong;
 sotiencon = sotienhuong - tamUng;
 cout << "----------------" << endl;
 cout << "Ho va ten: " << hoTen << endl;
 cout << "Ngay cong: " << ngayCong << endl;
 cout << "Tam ung: " << tamUng << endl;
 cout << "so tien duoc huong: " << setprecision(0) << fixed << sotienhuong << endl;
 cout << "so tien duoc linh: " << setprecision(0) << fixed << sotiencon;
}

4.Kết quả

Kết quả

Vậy là mình vừa hoàn thành bài toán viết chương trình tính lương cho nhân viên bằng C++. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì đừng ngần ngại liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài viết của mình!

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em