50 câu trắc nghiệm nguyên lý hệ điều hành có đáp án | Ehou

Tổng hợp toàn bộ các câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý hệ điều hành 6 chương về khái niệm, chức năng,… kèm theo đáp án giúp các bạn ôn tập dễ dàng.

Chương 1: Các khái niệm cơ bản nguyên lý hệ điều hành

1.Hệ thống tính toán bao gồm các thành phần chính là?

A.Phần cứng, hệ điều hành và chương trình ứng dụng
B.Phần cứng, hệ điều hành, chương trình ứng dụng và người sử dụng
C.Phần cứng, hệ điều hành và người sử dụng
D.Phần cứng, chương trình ứng dụng và người sử dụng

Đáp án: A.Phần cứng, hệ điều hành và chương trình ứng dụng

2.“Hệ thống không bao giờ tham chiếu trực tiếp tới đối tượng vật lí”, là nguyên lý nào?

A.Phủ chức năng
B.Giá trị chuẩn
C.Bảng tham số điều khiển
D.Bảng tham số tham chiếu

Đáp án: A.Phủ chức năng

3.Menu do hệ thống cung cấp gồm những loại nào ?

A.Menu bằng lời
B.Menu biểu tượng
C.Menu kết hợp
D.Menu bằng lời, biểu tượng, kết hợp

Đáp án: D.Menu bằng lời, biểu tượng, kết hợp

4.Hệ điều hành liên quan đến mấy đối tượng?
A.1
B.2
C.3
D.4

Đáp án: C.3

5.Người ta có thể lưu trữ và xử lý có hiệu quả những loại dữ liệu nào sau đây?

A.Giá trị lôgic, giá trị số, ký tự và xâu, âm thanh
B.Giá trị lôgic, ký tự và xâu, hình ảnh
C.Giá trị số, ký tự và xâu, âm thanh
D.Giá trị lôgic, giá trị số, ký tự và xâu, âm thanh, hình ảnh

Đáp án: D.Giá trị lôgic, giá trị số, ký tự và xâu, âm thanh, hình ảnh

Chương 2: Quản lý tiến trình

6.Giải thuật điều độ tiến trình qua đoạn găng phải thỏa mãn yêu cầu nào sau đây?

A.Ở mọi thời điểm tài nguyên găng không phải phục vụ quá khả năng của mình
B.Không để tiến trình, nếu xếp hàng chờ đợi sớm thì hay muộn cũng qua được đoạn găng
C.Nếu có tiến trình chờ đợi và nếu tài nguyên găng được giải phóng thì tài nguyên găng phải phục vụ ngay cho tiến trình đang đợi.
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án: D.Tất cả các phương án đều đúng

7. Tiến trình là gì (Process)?

A.Chương trình lưu trong đĩa
B.Chương trình
C.Chương trình đang thực hiện
D.Tất cả các phương án đều sai

Đáp án: C.Chương trình đang thực hiện

Chương 3: Quản lý processor

8.Ngắt 25H,26H thực hiện công việc nào dưới đây?

A.Ngắt R/W đĩa theo địa chỉ tuyệt đối
B.Ngắt thường trú chương trình
C.Ngắt OS mô phỏng xử lý các sự kiện
D.Ngắt tương ứng với việc bấm phím

Đáp án: A.Ngắt R/W đĩa theo địa chỉ tuyệt đối

9.Trong xử lý ngắt của IBM PC, kích thước một con trỏ ngắt là?

A.4KB
B.16KB
C.4B
D.16B

Đáp án: C.4B

10.Để các tiến trình chia sẻ CPU một cách công bằng, không có tiến trình nào phải chờ đợi vô hạn, hệ điều hành dùng phương pháp nào giải quyết?

A.Bộ điều phối
B.Khối quản lý tiến trình
C.Khối quản lý tài nguyên
D.Không có đáp án nào đúng

Đáp án: A.Bộ điều phối

Chương 4: Quản lý bộ nhớ

11.Các chương trình và khối dữ liệu lớn thường?

A.Lưu ở bộ nhớ ngoài
B.Lưu ở USB
C.Một phần lưu ở bộ nhớ trong, phần lớn dung lượng lưu ở bộ nhớ ngoài
D.Lưu ở bộ nhớ trong

Đáp án: C.Một phần lưu ở bộ nhớ trong, phần lớn dung lượng lưu ở bộ nhớ ngoài

12.Trong kĩ thuật phân trang khi bộ nhớ thực đầy thì HĐH sẽ ?

A.Tiến hành nạp lại các trang
B.Thực hiện chiến lược thay thế trang
C.Loại bỏ các trang bị lỗi
D.Tất cả các phương án đều sai

Đáp án: B.Thực hiện chiến lược thay thế trang

13.Đâu là đặc điểm của chế độ quản lý module?

A.Không cần phân phối bộ nhớ liên tục
B.Tồn tại hiện tượng phân đoạn ngoài và phụ thuộc cấu trúc chương trình nguồn
C.Dễ dàng dùng chung module giữa các chương trình
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án: D.Tất cả các phương án đều đúng

14.Trong kỹ thuật quản lý bộ nhớ phân vùng động, số lượng chương trình có thể nạp vào bộ nhớ lớn nhất là?

A.Hệ số vùng cố định
B.Hệ số nạp
C.Hệ số song song
D.Không xác định

Đáp án: D.Không xác định

15.Trong cấu trúc phân trang, bảng quản lý trang được tạo bởi?

A.Hệ điều hành
B.Tự động
C.Chương trình dịch
D.Người lập trình

Đáp án: A.Hệ điều hành

16.Việc phân chia module trong chương trình có cấu trúc module do?

A.Hệ điều hành
B.Tự động
C.Chương trình dịch
D.Người lập trình

Đáp án: D.Người lập trình

17.Cấu trúc chương trình nào không thể thực hiện việc chia sẻ dùng chung module?

A.Cấu trúc tuyến tính
B.Cấu trúc overlay
C.Cấu trúc module
D.Cấu trúc phân trang

Đáp án: A.Cấu trúc tuyến tính

18.Trong kỹ thuật quản lý bộ nhớ phân vùng động, cách thức quản lý bộ nhớ tự do bằng?

A.Bản đồ bitmap
B.Danh sách vùng nhớ tự do
C.Danh sách vùng nhớ đã cấp phát
D.Tất cả các phương án đều sai

Đáp án: B.Danh sách vùng nhớ tự do

19.Trong kỹ thuật phân đoạn, số lượng phần tử trong bảng quản lý đoạn?

A.3 đoạn (stack, data, code)
B.1024 phần tử
C.Số lượng module
D.Tất cả các phương án đều sai

Đáp án: D.Tất cả các phương án đều sai

Chương 5: Quản lý thiết bị ngoại vi và File

20.Thiết bị ngoại vi trong máy tính thế hệ I, II có hạn chế gì?

A.Số lượng
B.Chủng loại
C.Tốc độ
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án: D.Tất cả các phương án đều đúng

21.Đâu là phần mở rộng của file thể hiện chức năng mã nguồn?

A.obj
B.exe, bin, com
C.bat
D.c,pas

Đáp án: D.c,pas

22.Kích thước của cluster có thể thay đổi?

A.Đúng
B.Sai

Đáp án: A.Đúng

23.Spool có can thiệp vào chương trình người dùng?

A.Có
B.Không

Đáp án: B.Không

24.Thiết bị nào sau đây không là thiết bị nhập/xuất tuần tự?

A.Màn hình
B.Bàn phím
C.Chuột
D.Đĩa

Đáp án: C.Chuột

25.Tạo, hủy, mở, đóng, đọc, ghi … là các tác vụ cần thiết để hệ điều hành?

A.Quản lí tệp tin
B.Quản lí bộ nhớ
C.Quản lí tiến trình
C.Quản lí mạng

Đáp án: A.Quản lí tệp tin

26.Phòng đệm vòng tròn có mấy loại phòng đệm?

A.1
B.2
C.3
D.4

Đáp án: C.3

27.Trong Spool, với mỗi phép trao đổi vào/ra. Hệ thống tạo ra mấy chương trình kênh?

A.2
B.3
C.4
D.5

Đáp án: A.2

28.Loại thư mục nào dễ tổ chức và khai thác nhưng gây khó khăn khi đặt tên tập tin không trùng nhau và người sử dụng không thể phân nhóm cho tập tin và tìm kiếm chậm?
A.Thư mục một cấp
B.Thư mục hai cấp
C.Thư mục đa cấp
D.Tất cả các phương án đều sai

Đáp án:C.Thư mục đa cấp

29.Cấu trúc thư mục cây là của hệ thống nào?

A.MS-DOS
B.UNIX
C.IBM-OS
D.MS-DOS, IBM-PC

Đáp án:B.UNIX

30.Hệ điều hành nào sau phân biệt chữ thường, hoa đối với tập tin?

A.MS-DOS
B.UNIX
C.WINDOWS
D.MS-DOS, WINDOWS

Đáp án:B.UNIX

31.Cấu trúc thư mục phân cấp là của hệ thống nào?

A.MSDOS
B.UNIX
C.IBM-OS
D.Windows NT

Đáp án: A.MSDOS

32.Thành phần nào không nằm trong hệ thống quản lý file?

A.Hệ thống điều khiển ổ đĩa
B.Hệ thống truy nhập vật lý
C.Hệ thống truy nhập logic

Đáp án: C.Hệ thống truy nhập logic

33.Kiểu tập tin nào liên quan đến nhập xuất thông qua các thiết bị nhập xuất tuần tự như màn hình, máy in, card mạng?

A.Tập tin thường
B.Thư mục
C.Tập tin có kí tự đặc biệt
D.Tập tin khối

Đáp án: D.Tập tin khối

34.Đâu là đặc điểm của phòng đệm truy nhập theo địa chỉ?

A.Kém vạn năng
B.Hệ số song song thấp
C.Không tốn bộ nhớ và thời gian chuyển thông tin trong bộ nhớ
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án:C.Không tốn bộ nhớ và thời gian chuyển thông tin trong bộ nhớ

35.Spool có mấy giai đoạn, ứng với giai đoạn nào?

A.Thực hiện, xử lý kết thúc
B.Khởi tạo, xử lý, kết thúc
C.Khởi tạo, thực hiện, xử lý, kết thúc
D.Khởi tạo thực hiện, kết thúc

Đáp án:C.Khởi tạo, thực hiện, xử lý, kết thúc

36.Đâu là đặc điểm của phòng đệm truy nhập theo địa?

A.Kém vạn năng
B.Hệ số song song thấp
C.Không tốn bộ nhớ và thời gian chuyển thong tin trong bộ nhớ
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án:C.Không tốn bộ nhớ và thời gian chuyển thong tin trong bộ nhớ

37.Phép trao đổi vào/ra của thiết bị ngoại vi dựa trên nguyên lý nào?

A.Bảng tham số điều khiển
B.Hai loại tham số
C.Phủ chức năng
D.Macroprocessor

Đáp án:C.Phủ chức năng

38.Kích thước một sector thường là bao nhiêu?

A.128B
B.256B
C.512B
D.4K

Đáp án:C.512B

39.Kích thước phần tử trong FAT 32?

A.16b
B.16B
C.32b
D.32B

Đáp án:C.32b

Chương 6: Cấu hình hệ thống

40.Hệ thống nào dưới đây là hệ thống đơn lớp?

A.MS-DOS
B.WINDOWS 95
C.WINDOWS 98
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án:A.MS-DOS

41.Hệ thống nào dưới đây là hệ thống đa lớp?

A.MS-DOS
B.WINDOWS 95
C.WINDOWS 98
D.Tất cả đáp án

Đáp án:D.Tất cả đáp án

42.Quan hệ phân cấp chịu trách nhiệm?

A.Thực hiên tất cả các chức năng điều khiển
B.Quản lý bộ nhớ
C.Điều phối nhiệm vụ
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án:C.Điều phối nhiệm vụ

43.Cấu hình tổ chức hệ thống nhiều processor?

A.Bộ nhớ chung cho processor
B.Bộ nhớ riêng cho processor
C.Cùng một số tài nguyên riêng khác
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án:D.Tất cả các phương án đều đúng

44.Quan hệ liên kết linh hoạt?

A.Processor tổ chức quản lý và thực hiện tiến trình độc lập
B.Phân chia nhiệm vụ giữa processor
C.Tiến trình được bắt đầu và kết thúc tại một processor
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án:D.Tất cả các phương án đều đúng

45.Quan hệ bình quyền?

A.Tiến trình được bắt đầu và kết thúc tại các processor khác
B.Processor được coi như tập tài nguyên cùng loại
C.Processor được phân phối tham gia điều khiển tiến trình
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án:D.Tất cả các phương án đều đúng

46.API (giao diện lập trình ứng dụng) chứa?

A.Một thư viện liên kết động
B.Nhiều thư viện liên kết động
C.Tất cả các phương án đều đúng
D.Tất cả các phương án đều sai

Đáp án:C.Tất cả các phương án đều đúng

47.Nhiệm vụ của Windows API?

A.Tạo cửa sổ
B.Làm việc với các file
C.Truy cập Register
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án:D.Tất cả các phương án đều đúng

48.Hệ thống đa xử lý có những ưu điểm nào?

A.Thông lượng gia tăng
B.Tiết liệm chi phí
C.Khả năng tin cậy gia tăng
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án:D.Tất cả các phương án đều đúng

49.Đặc điểm của hệ thống xử lý phân tán?

A.Tăng tốc độ tính toán
B.Chia sẻ tài nguyên
C.An toàn và truyền thông tin dễ dàng
D.Tất cả các phương án đều đúng

Đáp án:D.Tất cả các phương án đều đúng

50. Cấu trúc hệ điều hành nào tương thích với hệ thống phân tán:

A.Cấu trúc đơn lớp
B.Cấu trúc máy ảo
C.Cấu trúc phân lớp
D.Cấu trúc Server-client

Đáp án:D.Cấu trúc Server-client

Trên đây là 50 câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý hệ điều hành kèm theo đáp án. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em