[Java] Tính diện tích tam giác theo công thức Heron

Công thức Heron là một công thức toán học cho phép tính diện tích của tam giác khi biết chiều dài của ba cạnh. Trong bài viết này, hãy cùng ttnguyen sẽ tìm hiểu cách lập trình tính diện tích tam giác theo công thức Heron java.

Xem thêm:

1. Bài toán

Bài 3 (TH-LTHDT-03): Lập trình tính diện tích tam giác theo công thức Heron.

Công thức Heron: \(S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}\)

2. Ý tưởng thực hiện

 1. Đầu tiên, chương trình khai báo các biến a, b, c để lưu độ dài các cạnh của tam giác, và biến pS để lưu giá trị của nửa chu vi và diện tích của tam giác.
 2. Chương trình sử dụng đối tượng Scanner để nhận giá trị của các cạnh tam giác từ người dùng.
 3. Kiểm tra tam giác: tất cả các cạnh đều phải lớn hơn 0 (a > 0, b > 0, c > 0).
 4. Nếu tất cả các cạnh thỏa mãn điều kiện, chương trình kiểm tra tiếp điều kiện tam giác: tổng của hai cạnh bất kỳ phải lớn hơn cạnh thứ ba. Nếu cả ba cạnh thỏa mãn điều kiện này, tam giác là tam giác hợp lệ.
 5. Trong trường hợp tam giác hợp lệ, chương trình tính nửa chu vi p bằng cách tính tổng các cạnh và chia đôi.
 6. Sử dụng công thức Heron, chương trình tính diện tích S của tam giác theo công thức: S = sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c)). Hàm sqrt() được sử dụng để tính căn bậc hai.
 7. Cuối cùng, chương trình in ra màn hình diện tích của tam giác nếu tam giác hợp lệ. Nếu tam giác không hợp lệ (không thỏa mãn điều kiện), chương trình sẽ in ra thông báo tương ứng.

3. Code

/*
 Lập trình tính diện tích tam giác theo công thức Heron
 */
package bai3;

import static java.lang.Math.sqrt;
import java.util.Scanner;

public class Bai3 {
  public static void main(String[] args) {
    int a,b,c;
    float p,S;
    Scanner Nhap = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhap canh thu nhat: "); a=Nhap.nextInt();
    System.out.print("Nhap canh thu hai: "); b=Nhap.nextInt();
    System.out.print("Nhap canh thu ba: "); c=Nhap.nextInt();
    if( a > 0 && b > 0 && c >0)
    {
      if( a + b > c && a + c > b && b+ c > a )
       {
         p = (a + b +c)/2 ;
         S = (float) sqrt(p*(p - a)*(p - b)*(p-c));
         System.out.print("Dien tich cua tam giac la: " +S);
       }
      else
      {
        System.out.println("Khong thoa man 1 tam giac");
      }
    }
    else
    {
      System.out.println("So duoc nhap khong thoa man");
    }
  }
}

4. Kết quả

Lập trình tính diện tích tam giác theo công thức Heron.

Hy vọng qua bài viết này, chúng ta đã thảo luận về cách lập trình tính diện tích tam giác bằng công thức Heron trong ngôn ngữ Java. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em