[Java] Viết chương trình tính diện tích, chu vi hình chữ nhật

Việc tính toán diện tích và chu vi của nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ về lý thuyết toán học mà còn cung cấp một ứng dụng thực tế cho kỹ năng lập trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật java.

Xem thêm:

1. Bài toán tính diện tích java

Bài 5 (TH-LTHDT-02): Viết chương trình tính diện tích, chu vi hình chữ nhật.

– Hãy viết lớp HCN gồm có:

 • Các thuộc tính: chiều dài, chiều rộng.
 • Phương thức thiết lập (set), là lấy (get) thông tin chiều dài, chiều rộng.
 • Phương thức tính diện tích, chu vi.
 • Phương thức toString hiển thị các thông tin dài, rộng, diện tích, chu vi.

– Xây dựng lớp HCNTest có chức phương thức main để thực hiện test. Chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật được nhập từ bàn phím.

2. Ý tưởng thực hiện

– Lớp HCN được khai báo, đại diện cho một hình chữ nhật. Lớp này có hai biến : cd (chiều dài) và cr (chiều rộng) kiểu float.

public class HCN {
  float cd;
  float cr;
}

– Lớp cung cấp các phương thức getter và setter cho các biến cdcr, cho phép mã khác truy cập và thay đổi giá trị này.

public float getCd() {
  return cd;
}

public void setCd(float cd) {
  this.cd = cd;
}

public float getCr() {
  return cr;
}

public void setCr(float cr) {
  this.cr = cr;
}

– Lớp định nghĩa hai phương thức: ChuVi() (chu vi) và DienTich() (diện tích). Những phương thức này tính toán và trả về chu vi và diện tích của hình chữ nhật, tương ứng.

public float ChuVi() {
  return (float)((cd+cr)*2);
}

public float DienTich() {
  return (float) (cd*cr);
}

– Phương thức nhap() được sử dụng để nhập các kích thước của hình chữ nhật từ người dùng. Nó sử dụng một vòng lặp do-while để lặp lại yêu cầu nhập chiều dài (cd) và chiều rộng (cr) cho đến khi điều kiện cd < cr là sai (tức là chiều dài lớn hơn hoặc bằng chiều rộng).

public void nhap() {
  do {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap chieu dai:");
    cd = sc.nextFloat();
    System.out.println("Nhap chieu rong: ");
    cr = sc.nextFloat();
    if (cd < cr) {
      System.out.println("Chieu dai phai lon hon chieu rong!");
    }
  } while (cd < cr);
}

– Phương thức toString() được ghi đè để trả về một chuỗi bao gồm thông tin về chiều dài (cd), chiều rộng (cr), diện tích (DienTich()) và chu vi (ChuVi()) của hình chữ nhật.

@Override
public String toString() {
  return "Chieu dai: " + cd + "\nChieu rong: " + cr + "\nDien tich: "+ DienTich() + "\nChu vi: " + ChuVi();
}

3. Code tính diện tích chu vi java

3.1 Lớp HCN

package bai5;

import java.util.Scanner;

public class HCN {
  float cd;
  float cr;

  public float getCd() {
    return cd;
  }

  public void setCd(float cd) {
    this.cd = cd;
  }

  public float getCr() {
    return cr;
  }

  public void setCr(float cr) {
    this.cr = cr;
  }
  
  public float ChuVi(){
    return (float)((cd+cr)*2);
  }
  
  public float DienTich(){
    return (float) (cd*cr);
  }
  
  public void nhap(){
    do {      
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Nhap chieu dai:");
      cd=sc.nextFloat();
      System.out.println("Nhap chieu rong: ");
      cr=sc.nextFloat();
      if(cd<cr){
        System.out.println("Chieu dai phai lon hon chieu rong!");
      }
    } while (cd<cr);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Chieu dai: "+ cd+"\nChieu rong: "+cr+ "\nDien tich: "+ DienTich()+"\nChu vi: "+ChuVi();
  }
}

3.2 Lớp HCNTest

package bai5;

public class HCNTest {
  public static void main(String[] args) {
    HCN hcn = new HCN();
    hcn.nhap();
    hcn.ChuVi();
    hcn.DienTich();
    System.out.println(hcn.toString());
  }
  
}

4. Kết quả

Viết chương trình tính diện tích, chu vi hình chữ nhật java

Hy vọng qua bài viết trên, chúng ta đã biết cách thiết kế và xây dựng các lớp, thuộc tính và phương thức để viết một chương trình Java để tính diện tích và chu vi của một hình chữ nhật. Cảm ơn bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em