[Java] Xuất ra n số đầu tiên của dãy Fibonacci

Dãy Fibonacci là một chuỗi số tự nhiên bắt đầu từ 0 và 1, sau đó mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết mã để xuất ra n số đầu tiên của dãy số Fibonacci trong java.

Xem thêm:

1. Dãy số Fibonacci là gì?

Dãy số Fibonacci là dãy vô hạn các số nguyên dương bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1. Các phần tử sau đó tuân theo quy tắc: mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…

Công thức truy hồi của dãy số Fibonacci là: S(n) = S(n-1) + S(n-2) với S(0) = 0 và S(1) = 1.

2. Bài toán in ra n số đầu tiên của dãy Fibonacci

Bài 2 (TH-LTHDT-02): Viết chương trình nhập vào số nguyên n và thực hiện. Xuất ra màn hình n số đầu tiên của chuỗi Fibonaci (có 2 giá trị đầu là 1 và 1).

Bài viết liên quan: [Shell Script] Tính tổng n số hạng đầu tiên của dãy Fibonacci

3. Ý tưởng thực hiện

 • Đầu tiên, chương trình khai báo một mảng fibSequence để lưu trữ chuỗi Fibonacci và biến n để lưu số nguyên n nhập vào từ người dùng.
 • Tiếp theo, chương trình sử dụng đối tượng Scanner để nhận giá trị n từ người dùng.
 • Kiểm tra nếu n = 1, tức là người dùng chỉ muốn in ra số đầu tiên của chuỗi Fibonacci. Trong trường hợp này, kết quả sẽ là số 1.
 • Nếu n > 1, chương trình tạo một mảng fibSequence với kích thước n để lưu trữ chuỗi Fibonaci.
 • Chương trình gán giá trị đầu tiên và thứ hai của chuỗi Fibonacci (1 và 1) vào hai phần tử đầu tiên của mảng fibSequence.
 • Sử dụng vòng lặp for từ i = 2 đến n-1, chương trình tính giá trị của các phần tử còn lại của chuỗi Fibonacci dựa trên quy tắc: fib(i) = fib(i-1) + fib(i-2). Kết quả sẽ được lưu vào mảng fibSequence.
 • In ra từng phần tử của mảng fibSequenc.

3. Code in ra n số đầu tiên Fibonacci

/*Viết chương trình nhập vào số nguyên n và thực hiện:
 Xuất ra màn hình n số đầu tiên của chuỗi Fibonaci*/

package bai2;

import java.util.Scanner;

public class Bai2 {
  public static void main(String[] args) {
    int[] fibSequence;
    int n;
    Scanner sc = new Scanner(System.in); // nhan gia tri tu ban phim
    
    System.out.print("Nhap so nguyen n: ");
    n = sc.nextInt();
    
    if (n == 1) {
      System.out.println("Day Fibonacci: " + 1);
    } else {
      fibSequence = new int[n];
      fibSequence[0] = 1;
      fibSequence[1] = 1;

      for (int i = 2; i < n; i++) {
        // cong thuc tinh so Fibonaci
        fibSequence[i] = fibSequence[i - 1] + fibSequence[i - 2];
      }

      System.out.print("Day Fibonacci: ");
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        System.out.print(fibSequence[i] + " ");
      }
      System.out.println();
    }
  }
}

4. Kết quả

Xuất ra màn hình n số đầu tiên của chuỗi Fibonaci

Hy vọng bài viết này, ttnguyen đã giúp bạn tìm hiểu cách viết chương trình Java để xuất ra n số đầu tiên của dãy Fibonacci. Qua đây chúng ta đã nắm được các khái niệm cơ bản như gán giá trị, vòng lặp, và biểu thức toán học,…

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em