[C++] Tìm kiếm và thay thế ký tự trong chuỗi

Tìm kiếm và thay thế ký trong tự chuỗi là một thuật toán cơ bản giúp cải thiện tính đồng nhất, sửa lỗi, thay đổi tên biến một cách nhanh chóng dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thực hiện tìm kiếm và thay thế ký tự trong chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C++ nhé. Bắt đầu thôi!

Bài trước: [C++] Mảng răng cưa 2 chiều: Cấp phát, khởi tạo và in mảng

1. Bài toán tìm kiếm và thay thế chuỗi

Bài 25 (TH-CSLT-02): Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự. Yêu cầu:
– Cho biết các vị trí xuất hiện của ký tự x trong chuỗi ký tự vừa nhập. Với ký tự x được nhập từ bàn phím
– Thay thế ký tự x trong chuỗi bằng ký tự y. Với ký tự x, y được nhập từ bàn phím

2. Thuật toán tìm kiếm và thay thế trong chuỗi

Tìm kiếm trong chuỗi ký tự

 • Khai báo biến: char str[100], x, y; int redflag; Khai báo một mảng ký tự str có kích thước 100, hai biến ký tự xy, và một biến nguyên redflag.
 • cout<<"Nhap chuoi: "; cin>>str; Yêu cầu người dùng nhập chuỗi ký tự từ bàn phím và lưu trữ vào biến str.
 • cout<<"Nhap ky tu x can tim: "; cin>>x; Yêu cầu người dùng nhập ký tự cần tìm kiếm x từ bàn phím.
 • for(int i=0;i<sizeof(str); i++){...} Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử trong chuỗi str. Nếu phần tử hiện tại là ký tự x, biến redflag được đặt bằng 1 và vị trí của x được in ra màn hình.
 • if(redflag==0){cout<<"Khong tim thay";} Nếu biến redflag không bằng 1, tức là không tìm thấy ký tự x, thông báo “Không tìm thấy” được in ra màn hình.

Thay thế trong chuỗi

 • if(redflag==1){cout<<"Nhap ky tu y: "; cin>>y; for(int i=0;i<sizeof(str);i++){...}} Nếu biến redflag bằng 1, tức là tìm thấy ký tự x, yêu cầu người dùng nhập ký tự thay thế y từ bàn phím và sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử trong chuỗi str và thay thế ký tự x bằng ký tự y.
 • cout<<"Chuoi sau khi thay the: "<<str; In ra chuỗi ký tự sau khi đã thay thế ký tự x bằng ký tự y.

Lưu ý rằng đoạn code này chỉ hoạt động cho các chuỗi ký tự có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng 100 vì kích thước của mảng str được khai báo là 100.

3. Code hoàn chỉnh

#include<iomanip>
#include<iostream>

using namespace std;

int main(){
  char str[100], x, y;
  int redflag;

  cout<<"Nhap chuoi: "; cin>>str;

  cout<<"Nhap ky tu x can tim: "; cin>>x;

  //tim kiem phan tu x
  for(int i=0;i<sizeof(str); i++){
    if(str[i]==x){
      redflag=1;
      cout<<"Tim thay "<<x<<"tai vi tri "<<i<<endl;
    }
  }

  //hien ra man hinh vi tri
  if(redflag==0){
    cout<<"Khong tim thay";
  }

  //thay the phan tu x

  if(redflag==1){
    cout<<"Nhap ky tu y: "; cin>>y;
    for(int i=0;i<sizeof(str);i++){
      if(str[i]==x){
        str[i]=y;
      }
    }
    cout<<"Chuoi sau khi thay the: "<<str;
  }

}

4. Kết quả

Tìm kiếm và thay thế chuỗi ký tự

Trên đây là đoạn mã tìm kiếm và thay thế kí tự trong chuỗi ngôn ngữ lập trình C++. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên ttnguyen.net.

Tải full bài tập thực hành C/C++ có lời giải:

Bài tiếp theo: Bài 26 (TH-CSLT-03): Nhập vào một chuỗi bất kỳ, yêu cầu tách chuỗi c++.

Ví dụ: nhập chuỗi str1= “Khoa Công nghệ Thông tin, Viện Đại học Mở Hà Nội”.
Người nhập muốn tách bắt đầu từ chữ “Viện” thì sẽ xuất ra chuỗi “Viện Đại học Mở Hà Nội” ra màn hình.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em