[C++]Tính tổng mảng C = A + B, in 3 mảng A, B, C ra màn hình

Khi chạy chương trình, bạn sẽ được yêu cầu nhập số phần tử của mảng. Sau đó, bạn sẽ nhập lần lượt các phần tử của mảng A và B. Chương trình sẽ tính tổng mảng C = A + B và in ra màn hình các mảng A, B và C.

Xem thêm:

Bài 30: tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n

[C++] Viết chương trình tính tổng theo công thức S(n) = 1+1/3+1/5+1/7+…+1/(2*n-1)

1. Bài toán tính mảng tổng C = A + B

Bài 31 (TH-CSLT-03): Viết chương trình nhập 2 mảng một chiều A, B có n phần tử nguyên từ bản phím, tính mảng tổng C = A + B, in 3 mảng A, B, C ra màn hình. Trong đó: C[i] = A[i] + B[i] với i là phần tử bất kỳ tại vị trí mảng

2. Ý tưởng thuật toán tính mảng tổng C = A + B

 • Nhập số phần tử của mảng n từ bàn phím.
 • Nhập giá trị từng phần tử của mảng A từ bàn phím.
 • Nhập giá trị từng phần tử của mảng B từ bàn phím.
 • Khởi tạo mảng C với số phần tử n.
 • Duyệt từng phần tử của mảng A và B, tính tổng và lưu vào phần tử tương ứng của mảng C.
 • In mảng A ra màn hình.
 • In mảng B ra màn hình.
 • In mảng C ra màn hình.

3. Cài đặt chương trình

#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;

void nhapmang(int a[], int n, string name){
  cout<<"Nhap mang "<<name<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++){
    cout<<name<<"["<<i<<"]= ";
    cin>>a[i];
  }
}

void tinhTong(int a[], int b[], int c[], int n){
  for(int i=0;i<n;i++){
    c[i]=a[i]+b[i];
  }
}

void xuatmang(int a[], int n, string name){
  cout<<"Mang "<<name;
  for(int i=0;i<n;i++){
    cout<<setw(5)<<a[i];
  }
  cout<<endl;
}

int main(){
  int a[255], b[255], c[255], n;

  cout<<" Nhap so phan tu n: "; cin>>n;

  nhapmang(a,n,"a");
  nhapmang(b,n,"b");

  tinhTong(a,b,c,n);

  xuatmang(a,n,"a");
  xuatmang(b,n,"b");
  xuatmang(c,n,"c");
}

4. Kết quả

Bộ test bài toán :

Test 1: A = {1, 2, 3} B = {4, 5, 6} Kết quả mong đợi: C = {5, 7, 9}

Test 2: A = {0, 0, 0} B = {1, 2, 3} Kết quả mong đợi: C = {1, 2, 3}

Test 3: A = {-1, 2, -3, 4} B = {5, -6, 7, -8} Kết quả mong đợi: C = {4, -4, 4, -4}

[C++]Tính mảng tổng C = A + B, in 3 mảng A, B, C ra màn hình

Trên đây là đoạn mã đơn giản để tính tổng các phần tử của mảng A +B rồi gán kết quả vào mảng C . Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên ttnguyen.net

Bài tiếp theo:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em