[C++] Nhập bài thơ gồm N câu đặt trong các khổ thơ

Chương trình nhập bài thơ gồm n câu đặt trong các khổ thơ c++. Mời ae thưởng thức.

Bài trước: Bài 26: tách từ trong chuỗi c++

1. Bài toán

Bài 27 (TH-CSLT-05): Nhập vào 1 bài thơ gồm N câu thơ đặt trong các khổ thơ ngăn cách nhau bởi 1 dòng trống (N nhập từ bàn phím). Hiện bài thơ ra màn hình.
1. Nhập vào 1 số k (với điều kiện 1<= k <=số khổ của bài thơ vừa nhập), hiện khổ thơ thứ k ra màn hình.
2. Nhập vào một vần sA (VD: sA=“ưa”), hiện ra các câu thơ có chứa vần sA đó

Xem thêm:  tìm kiếm và thay thế ký tự trong chuỗi

2. Phân tích yêu cầu bài toán

– Bài toán yêu cầu:

 1. Nhập bài thơ gồm n câu thơ đặt trong các khổ thơ
 2. Hiển thị bài thơ ra màn hình
 3. Hiện khổ thơ thứ k
 4. Hiển thị câu thơ chứa vần sA bạn nhập vào

– Ý tưởng thực hiện

2.1 Nhập bài thơ gồm n câu thơ đặt trong các khổ thơ

 • Sử dụng đối tượng String để lưu trữ chuỗi ký tự vì đối tượng string không có độ dài cố định và có thể tự mở rộng theo nhu cầu.
 • Sử dụng cấu trúc do{..}while(), switch…case để thực hiện nhập các khổ thơ.
 • Nhập n vào từ bàn phím, sử dụng cin.ignore() để đọc và loại bỏ ký tự trong bộ nhớ đệm.
 • Duyệt vòng lặp và thực hiện gán câu thơ vào khổ thơ.
 • Kiểm tra nếu i<n-1 thì thêm “\n” để xuống dòng, ngược lại gán khổ thơ vào vị trí m của bài thơ và tăng m.

2.2 Hiển thị bài thơ ra màn hình

 • Duyệt mảng bài thơ và xuất lần lượt các khổ thơ.

2.3 Hiển thị khổ thơ thứ k

 • Nhập k từ bàn phím
 • Nếu thoả mãn điều kiện 1<= k <=số khổ của bài thơ vừa nhập thì xuất ra màn hình khổ thơ k-1

2.4 Hiển thị câu thơ chứa vần sA nhập vào từ bàn phím

 • Tạo mảng a, gán mỗi câu thơ vào mảng.
 • Nhập vần sA từ bàn phím.
 • Duyệt mảng, nếu tìm thấy vần sA thì xuất ra câu thơ ra màn hình. Ngược lại thông báo ra màn hình không tìm thấy.

3. Code

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
  string baiTho[100];
  string khoTho;
  string cauTho;
  string a[100];
  int n, chon, m=0, q=0;

  do{
    //menu
    cout<<"1. Nhap kho tho"<<endl;
    cout<<"2. Hien thi bai tho"<<endl;
    cout<<"3. Hien thi kho tho thu k"<<endl;
    cout<<"4. Hien thi van sA nhap vao tu ban phim"<<endl;
    cin>>chon;
    cin.ignore();

    switch(chon){
      case 1: {
        cout<<"Nhap so cau tho n: ";
        cin>>n;
        cin.ignore(); // đọc và loại bỏ ký tự còn trong bộ nhớ đệm

        for(int i=0;i<n;i++){

          cout<<" Nhap cau tho thu "<<i+1<<": ";
          getline(cin, cauTho);

          khoTho+=cauTho;// gán câu thơ vào khổ thơ

          // gán câu thơ vào mảng
          a[q]=cauTho;
          q++;

          //xuống dòng câu thơ
          if (i < n-1) {
            khoTho += "\n";
          }else{
            //gán khổ thơ vào bài thơ
            baiTho[m]= khoTho;
            m++;
            khoTho="";
          }
        }
      }
      break;

      case 2: {
        cout<<" Bai tho: "<<endl;
        for(int i=0;i<m;i++){
          cout<<baiTho[i]<<"\n\n";
        }
      }
      break;

      case 3: {
        int k;

        cout<<" Nhap kho tho thu k: ";
        cin>>k;

        if(1<=k<=m){
          cout<<"Kho tho thu "<< k << "la: "<<endl;
          cout<<baiTho[k-1];
        }else{
          cout<<" K khong hop le.";
        }
       }
      break;

      case 4: {
        string sA;
        int pos=-1;
        cout<<"Nhap van sA: ";
        getline(cin,sA);
        for(int i=0;i<q;i++){
          pos = a[i].find(sA);
          if(pos>=0){
            cout <<a[i]<< endl;
          }
        }
        if(pos<0){
          cout<<"Khong tim thay"<<endl;
        }
      }
      break;
      default:
        cout<<" moi chon lai"<<endl;
        break;
    }
  }while(chon!=0);
}

4. Kết quả

 • Nhập bài thơ

Nhập bài thơ gồm N câu đặt trong các khổ thơ

 • Hiển thị bài thơ

 • Hiển thị khổ thơ thứ k và tìm kiếm câu thơ chứa vần sA

Trên đây là đoạn mã viết chương trình đưa ra màn hình 4 câu thơ c++. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net.

Bài tiếp theo: Bài 28: chuẩn hoá xâu ký tự c++

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em