[C++] Viết chương trình tính theo công thức: f(x) = (a+c) / b

Để tính giá trị của hàm số f(x) dựa trên 3 số nguyên a, b, c, nhập vào từ bàn phím chúng ta cần viết một chương trình yêu cầu người dùng nhập vào giá trị của 3 số nguyên a, b, c và tính theo hàm f(x) đã cho. Lời giải code chương trình sẽ được ttnguyen.net gợi ý dưới đây.

Bài trước:  Bài 8 (TH-CSLT-06): Viết chương trình nhập vào 3 số thực a, b, c. Kiểm tra 3 cạnh tam giác có thoả mãn hay không. Nếu là tam giác thì đó là tam giác gì thường, cân, đều, vuông, vuông cân, …?

1.Yêu cầu bài toán

Bài 9: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a, b, c. Tính giá trị của f(x) theo công thức:

f(x) = \( \frac{a+c}{b} \) nếu <> 0 Hoặc () = a- c nếu = 0 (2).

2. Phân tích bài toán

– Xét b !=0 thì f(x)=\( \frac{a+c}{b} \).

– Xét b=0 thì f(x) =a-c.

3.Code chương trình tính f(x) theo công thức

#include<iostream>
#include<iomanip>

using namespace std;

int main(){

  int a, b,c;
  float f;

  cout<<"Nhap so nguyen a: "; cin>>a;
  cout<<"Nhap so nguyen b: "; cin>>b;
  cout<<"Nhap so nguyen c: "; cin>>c;

  if(b==0){ //kiểm tra nếu giá trị của b bằng 0
    f= a-c;  //Nếu bằng 0, f= a-c; gán f bằng hiệu của a và c.
  }else{
    f= (a+c)/b;  //Ngược lại, nếu b khác 0, f= (a+c)/b; gán f bằng tổng của a và c chia cho b
  }

  cout<<"Gia tri cua f(x)= "<<f;
}

4. Kết quả chương trình

Chạy thử chương trình với bộ test a=4, b=5, c=6 và a=5, b=0,c=7

viết chương trình tính f(x) theo công thức

viết chương trình tính f(x) theo công thức 2

Trên đây là đoạn mã cho chương trình tính giá trị của hàm số f(x) dựa trên 3 số nguyên a, b, c theo công thức đã cho. Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài tập ngôn ngữ lập trình C/C++ trên ttnguyen.net!

Tải full tài liệu thực hành ngôn ngữ lập trình C/C++ có lời giải:

;

Bài tiếp theo: Bài 10: Viết chương trình tính chỉ số bmi c++, yêu cầu:

– Nhập trọng lượng và chiều cao, tính BMI.

– Đưa ra các kết luận tương ứng dựa trên bảng đã cho.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em