[C++]Viết chương trình tính chỉ số BMI “chuẩn” nhất

Chỉ số BMI (Body Mass Index) là một chỉ số đo lường tương đối giữa cân nặng và chiều cao của một người, giúp xác định tình trạng cơ thể và mức độ chất béo. Chương trình tính chỉ số bmi c++ cho phép người dùng nhập cân nặng và chiều cao của họ, sau đó tính toán và hiển thị chỉ số BMI tương ứng.

Trong bài viết này, ttnguyen.net sẽ chia sẻ cách viết chương trình tính chỉ số bmi c++ chuẩn nhất. Mời bạn đọc tham khảo

Bài trước: Bài 9 (TH-CSLT-05): Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a, b, c. Tính giá trị của f(x) theo công thức bằng c++ : f(x) = (a+c) /b

1. Yêu cầu bài toán

Bài 10: Body Mass Index (BMI) là chỉ số cơ thể, thường được các chuyên gia hoặc các bác sĩ sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó. Họ có bị thiếu hoặc thừa cân hay không?

Chỉ số BMI được tính như sau: BMI = trọng lượng cơ thể / (chiều cao * chiều cao)

Trong đó trọng lượng cơ thể được tính theo kg (có thể sử dụng 1 chữ sử dụng 02 chữ số thập phân sau phần nguyên, ví dụ 1.65 m).

Khi tính được BMI thì việc đánh giá sẽ được dựa trên bảng sau:

STT BMI Kết luận
1 Ít hơn 18.5 Dưới chuẩn
2 Từ 18.5 đến 25 Chuẩn
3 Từ trên 25 dưới 30 Thừa cân
4 Từ 30 đến 40 Béo, cần giảm cân
5 Trên 40 Rất béo, cần giảm cân ngay

Hãy viết chương trình:

– Nhập trọng lượng và chiều cao, tính BMI.

– Đưa ra các kết luận tương ứng dựa trên bảng đã cho.

2. Phân tích bài toán tính chỉ số bmi

A.Input: chiều cao, cân nặng

B.Output: kết luận về chỉ số BMI

C. Process:

Bước 1: Khai báo biến chương trình
chiều cao, cân nặng: float.
Bước 2: Nhập dữ liệu
-Nhập chiều cao
-Nhập cân nặng
Bước 3: Thực hiện tính toán:
BMI = cân nặng /(chiều cao*chiều cao)
Bước 4: In kết quả lên màn hình.

3. Code tính bmi c++

#include<iostream>
#include<iomanip>

using namespace std;

int main(){
  float weight, height, bmi;
  string result="";

  cout<<"Nhap can nang: "; cin>>weight;
  cout<<"Nhap chieu cao: "; cin>>height;

  bmi= weight/(height*height);

  if(bmi<18.5){
    result="Duoi chuan";
  }else if(bmi>=18.5 && bmi<=25){
    result = "Chuan";
  }else if(bmi>25 && bmi<30){
    result = "Thua can";
  }else if(bmi>=30 && bmi<=40){
    result = "Beo, can giam can";
  }else{
    result = "Rat beo, can giam can ngay";
  }
  cout<<" Chi so BMI= "<<setprecision(2)<<fixed<<bmi<<endl;
}

Tìm hiểu thêm: hàm setprecision trong c++

4. Kết quả bmi c++

Chạy thử chương trình với bộ test 66, 1.72

viết chương trình tính chỉ số bmi c

Trên đây là đoạn mã viết chương trình tính chỉ số BMI trong chuỗi bài tập thực hành C/C++. Cảm ơn các bạn đã tham khảo.

Tải full tài liệu thực hành c/c++:

Bài tiếp theo: Bài 11: viết chương trình nhập vào tháng, năm cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày c++ với số nguyên n thuộc vào đoạn [1..12] và số nguyên m. In ra màn hình tháng và số ngày của tháng trong năm m ứng với số được nhập vào.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em