Mảng trong Shell Script – Khai báo, in ra màn hình

Bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng mảng trong Shell Script. Thay vì tạo tên mới cho mỗi biến được yêu cầu, bạn có thể sử dụng một biến mảng duy nhất lưu trữ tất cả các biến khác.

Xem thêm:

Cách khai báo mảng trong shell script

Mảng là một biến chứa nhiều giá trị liên tiếp. Để khai báo một array trong shell script, ta sử dụng cú pháp sau:

# Cú pháp để định nghĩa mảng
ten_mang=(gia_tri1 gia_tri2 gia_tri3 ...)

# Ví dụ
so_nguyen=(1 2 3 4 5)
chuoi=("apple" "banana" "orange")

Truy cập các giá trị của mảng

Sử dụng mảng trong shell, ta có thể truy cập đến giá trị của một phần tử trong mảng bằng cách sử dụng chỉ số của phần tử đó. Chú ý rằng chỉ số trong mảng bắt đầu từ 0.

Cú pháp:

# Truy cập giá trị của mảng tại chỉ số i
value=${ten_mang[i]}

Ví dụ:

#!/bin/bash

# Định nghĩa mảng số nguyên
so_nguyen=(1 2 3 4 5)

# Truy cập giá trị của mảng tại chỉ số 2
phantu_tai_chi_so_2=${so_nguyen[2]}

echo "Giá trị của mảng tại chỉ số 2 là: $phantu_tai_chi_so_2"

In mảng ra màn hình

#!/bin/bash

# Định nghĩa mảng số nguyên
so_nguyen=(1 2 3 4 5)

# Định nghĩa mảng chuỗi
chuoi=("apple" "banana" "orange")

# In ra màn hình các phần tử của mảng số nguyên
echo "Mảng số nguyên:"
for i in "${so_nguyen[@]}"
do
    echo $i
done

# In ra màn hình các phần tử của mảng chuỗi
echo "Mảng chuỗi:"
for fruit in "${chuoi[@]}"
do
    echo $fruit
done

Trên đây là những kiến thức cơ bản về mảng trong shell script mà bạn cần biết. Mảng là một công cụ quan trọng giúp chúng ta xử lý và lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả trong quá trình viết script. . Cảm ơn bạn đã tham khảo quản trị linux trên ttnguyen.net.

Bài viết liên quan:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em