Báo cáo bài tập lớn lập trình c++ | Lời giải PDF

Gửi tới bạn đọc mẫu báo cáo bài tập lớn lập trình c++ mà mình sưu tầm được trong quá trình học tập.

Xem thêm:

Báo cáo bài tập lớn lập trình c++ đề 1

Download tài liệu bài tập lớn kỹ thuật lập trình cơ sở C++ đề 61 PDF, WORD

Báo cáo bài tập lớn lập trình c++ đề 2

Nội dung báo cáo kỹ thuật lập trình cơ sở C++

Câu 1: Trình bày thuật toán để tìm số chẵn lớn nhất của 1 dãy n số.

Câu 2: Viết chương trình nhập vào 4 chữ số bất kì từ bàn phím. In ra thành phần hàng đơn vị của tổng 4 chữ số này

Câu 3: Viết chương trình nhập từ bàn phím thông tin gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp. Hiển thị thông tin ra màn hình

Câu 4: Viết chương trình nhập số nguyên dương n. Kiểm tra n có phải số chính phương hay không

Câu 5: Viết hàm thống kê các chữ số 0,1,..9 trong chuỗi kí tự

Câu 6: Viết hàm tách từ cuối cùng của xâu. Sau đó viết chương trình nhập chuỗi họ tên của bạn từ bàn phím và hiện tên bạn tên màn hình

Câu 7: Nhập vào một mảng n số nguyên:

– Hiển thị ra màn hình mảng các số nguyên

– Số phần tử chẵn trong mảng

– Giá trị lớn nhất của mảng

– Nhập phân tử x. Thông báo ra màn hình có phần tử x hay không

– Mảng đã sắp xếp tăng dần

Câu 8: Nhập vào mảng số nguyên n:

– Hiện ma trận ra màn hình

– Hiện ra ma trận đã đổi vị trí hàng h1, h2

– Hiện chỉ số hàng có nhiều số nguyên tố nhất

Trên đây là mẫu báo cáo kỹ thuật lập trình cơ sở c++. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net.

Bài viết liên quan:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em