Đổi tên file, thư mục trong Java – Hướng dẫn Rename chi tiết

Với lập trình hướng đối tượng, đổi tên file trong java là một bài toán thông dụng và quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn tạo một chương trình cho phép đổi tên file, thư mục đã chọn. Bắt đầu thôi!!!

Xem thêm:

Mô tả yêu cầu

Đề bài: Xây dựng một chương trình java sử dụng giao diện cho phép người dùng chọn một tệp hoặc thư mục từ máy tính và sau đó đổi tên tệp hoặc thư mục đã chọn.

Đổi tên file thư mục java

Video hướng dẫn:

Code đổi tên file, thư mục trong java

private void btnReNameActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
  JFileChooser filechooser = new JFileChooser();
  filechooser.setFileSelectionMode(JFileChooser.FILES_AND_DIRECTORIES);
  int result = filechooser.showOpenDialog(this);
  if(result == JFileChooser.APPROVE_OPTION){
    String path = filechooser.getSelectedFile().getAbsolutePath();
    txtPath.setText(path);
  }
  
  try {
    
    String newFileName = JOptionPane.showInputDialog(this,"New File Name: ");
    
    if(newFileName != null && !newFileName.trim().isEmpty()){
      String path = txtPath.getText();
      
      if(Files.exists(Paths.get(path))){
        Path myFilePath = Paths.get(path);
        Path parentPath = myFilePath.getParent();
        
        Path newPath = parentPath.resolve(newFileName);
        
        File myFile = myFilePath.toFile();
        File newFile = newPath.toFile();
        
        if(myFile.renameTo(newFile)){
          JOptionPane.showMessageDialog(this, "Change File Name Successfully!");
        }else{
          JOptionPane.showMessageDialog(this, "Change File Name Fail!");
        }
      }else{
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Invalid File Path!");
      }
    }else{
      JOptionPane.showMessageDialog(this, "New File Name Fail!");
    }
    
  } catch (Exception e) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, " An error occurred: " + e.getMessage(),"Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  }
  
}

Giải thích code:

 • Người dùng chọn một tệp hoặc thư mục, đường dẫn tuyệt đối của nó được hiển thị trong txtPath.
 • Một hộp thoại JOptionPane yêu cầu người dùng nhập tên mới cho tệp hoặc thư mục đã chọn.
 • Nếu người dùng nhập một tên mới và không để trống, mã kiểm tra xem tệp hoặc thư mục đã chọn có tồn tại hay không.
 • Nếu tồn tại, nó tiếp tục với quá trình đổi tên. Nếu không, hiển thị một thông báo về đường dẫn không hợp lệ.
 • Nếu quá trình đổi tên thành công, hiển thị thông báo thành công; nếu không, hiển thị thông báo thất bại.

Trên đây là hướng dẫn về cách đổi tên thư mục trong lập trình Java. Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài tập lập trình hướng đối tượng java trên ttnguyen.net.

Source code:

Bài viết liên quan:

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em