Tìm hiểu về nslookup, soa, any, ns, txt, mx

Tìm hiểu về các công cụ và bản ghi DNS, nslookup, SOA, ANY, NS, TXT, và MX.

Xem thêm:

cách đổi tên hostname trên Ubunutu

các lệnh quản lý file trên linux ubuntu

1. Lệnh Nslookup

Nslookup là lệnh sử dụng để kiểm tra và xác định thông tin liên quan đến DNS (Domain Name System). Nslookup (Name Server Lookup) cho phép truy vấn thông tin về tên miền, địa chỉ IP và các bản ghi DNS khác. Nó sẽ truy vấn đến các máy chủ tên miền và tìm thông tin chi tiết.

Cú pháp:

nslookup [option] [domain]

Ví dụ: nslookup ttnguyen.net

Lệnh Nslookup

2. Tra cứu bản ghi SOA

Bản ghi SOA (Start of Authority) là một bản ghi DNS cung cấp thông tin về máy chủ gốc của một tên miền. Bản ghi SOA bao gồm các thông tin sau:

  • Tên miền gốc của tên miền.
  • Địa chỉ IP của máy chủ gốc của tên miền.
  • Số seri của bản ghi SOA.
  • Thời gian cập nhật (refresh).
  • Thời gian chờ (retry).
  • Thời gian hết hạn (expire).

Cú pháp:

nslookup -type=soa [domain]

Ví dụ: nslookup -type=soa ttnguyen.net

Lệnh Nslookup

3. Tra cứu bản ghi ANY

Tra cứu bản ghi DNS bất kỳ có sẵn.

Cú pháp:

nslookup -type=any [domain]

Ví dụ: nslookup -type=any ttnguyen.net

4. Tra cứu bản ghi NS

Bản ghi NS cho biết máy chủ DNS nào có trách nhiệm trả lời các truy vấn DNS cho tên miền đó. 

nslookup -type=ns [domain]

Ví dụ: nslookup -type=ns ttnguyen.net

Lệnh NS

5. Tra cứu bản ghi TXT

Dùng để truy vấn bản ghi TXT (Text) của một tên miền, chẳng hạn như:

  • Thông tin về SPF (Sender Policy Framework) để ngăn chặn spam.
  • Thông tin về DKIM (DomainKeys Identified Mail) để xác minh tính xác thực của email.
  • Thông tin về miền con của tên miền.
  • Thông tin về chứng chỉ SSL/TLS.
nslookup -type=txt [domain]

Ví dụ: nslookup -type=txt ttnguyen.net

Lệnh TXT

6. Tra cứu bản ghi MX

Bản ghi MX (Mail Exchanger) của một tên miền. Bản ghi MX cho biết máy chủ thư điện tử nào chịu trách nhiệm tiếp nhận email cho tên miền đó.

Cú pháp:

nslookup -type=txt [domain]

Ví dụ: nslookup -type=mx ttnguyen.net

Lệnh MX

Trên đây là một số khái niệm và ví dụ về các công cụ liên quan đến DNS. Cảm ơn bạn đã tham khảo quản trị linux trên ttnguyen.net.

Bài viết liên quan:

phân quyền trong linux ubuntu

cài đặt Ubuntu trên VMware Workstation.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em