Phân tích dữ liệu nghiệp vụ đề tài quản lý bán hàng tại một cửa hàng

1. Các bước thực hiện

B1. Xây dựng ERD mở rộng.

 • Xác định kiểu thực thể
 • Xác định kiểu thuộc tính
 • Xác định kiểu liên kết

B2. Chuẩn hóa dữ liệu

 • Chuyển từ ERD mở rộng về ERD kinh điển
 • Chuyển từ ERD kinh điển về ERD hạn ch
 • Chuyển từ ERD hạn chế về mô hình quan hệ

B3. Đặc tả bảng dữ liệu

Vẽ mô hình ERD mở rộng quản lý bán hàng

– Các bước thực hiện:

1. Xác định kiểu thực thể

Tài nguyên

 • Tài sản: thuộc về hệ thống
 • Con người: môi trường bên ngoài tương tác trực tiếp
 • Kho bãi: của tài sản, của con người
 • Giao dịch: từ con người bên ngoài kích hoạt hoạt động của hệ thống.

Có mẫu biểu: mua hàng, bán hàng, trả phòng…

Không có mẫu biểu: đặt phòng, đặt hàng…

Tổng hợp, báo cáo thống kê (đầu ra của hệ thống).

2. Xác định kiểu thuộc tính

Kiểu thực thể có mẫu biểu: các trường thông tin trên mẫu biểu là gợi ý.

Các kiểu thực thể khác: tìm kiếm thông tin mô tả trực tiếp cho kiểu thực thể dựa vào trường thông tin trong mẫu biểu và trong quy trình xử lý.

3. Xác định kiểu liên kết

Dựa vào sự kết nối: KHO BÃI – CON NGƯỜI; KHO BÃI – TÀI SẢN; CON NGƯỜI – GIAO DỊCH – TÀI SẢN.

Ngoài ra dựa vào động từ kết nối giữa 2 đối tượng dữ liệu trong quy trình

4. Vẽ mô hình ERD mở rộng

ERD mở rộng quản lý bán hàng tại cửa hàng tự chọn

Vẽ mô hình ERD kinh điển

– Các bước chuyển từ ERD mở rộng về ERD kinh điển:

 • Khử kiểu thuộc tính đa trị
 • Khử kiểu thuộc tính ko sơ đẳng
 • Xác định khóa cho kiểu thực thể chính

Vẽ mô hình ERD kinh điển:

ERD kinh điển quản lý bán hàng tại cửa hàng tự chọn

Vẽ mô hình ERD hạn chế

 • Loại bỏ tên, bản số tối thiểu của kiểu liên kết
 • Khử kiểu liên kết 1 – 1
 • Khử kiểu liên kết n – n
 • Xác định kiểu thuộc tính kết nối
 • Xác định khóa chính cho các kiểu thực thể

– Vẽ mô hình ERD hạn chế:

ERD hạn chế quản lý bán hàng tại cửa hàng tự chọn

Chuyển ERD hạn chế về Mô hình quan hệ

 • Bước 1: Chuyển kiểu thực thể thành bảng quan hệ
 • Bước 2: chuyển kiểu thuộc tính thành trường dữ liệu
 • Bước 3: Biểu diễn kiểu liên kết thành quan hệ
 • Bước 4: Vẽ mô hình

mô hình quan hệ lý bán hàng tại cửa hàng tự chọn

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em