Vẽ mô hình thực thể liên kết ERD – Entity Relationship Diagram

Khái niệm

Mô hình thực thể liên kết ERD – Entity Relationship Diagram Là mô hình mô tả tập hợp các dữ liệu dùng trong hệ thống. Bằng cách gom cụm chúng xung quanh các vật thể trong thế giới thực

Các thành phần

1. Kiểu thực thể (Entity):

Là một tập hợp các thực thể biểu diễn cho một lớp tự nhiên các vật thể trong thế giới thực
Ví dụ: Khách hàng, đơn hàng, sinh viên…

2. Kiểu thuộc tính (attribute):

Là các đặc điểm sử dụng để mô tả cho một kiểu thực thể trong ERD

 • Các loại kiểu thuộc tính
 • Kiểu thuộc tính khóa
 • Kiểu thuộc tính định danh
 • Kiểu thuộc tính mô tả

=> Quan hệ giữa Entity và Attribute

 • Kiểu thực thể được mô tả bởi cùng một tập hợp các kiểu thuộc tính
 • Trong ERD không có kiểu thuộc tính riêng rẻ mà nó phải mô tả cho một kiểu thực thể xác định nào đó

3. Kiểu liên kết (relationship):

Là mối quan hệ giữa các kiểu thực thể với nhau

Ví dụ:

 • Khách hàng giao nộp Đơn hàng
 • Đơn hàng có Mặt hàng
 • Giáo viên dạy Sinh viên

4. Lực lượng tham gia vào liên kết

Số thực thể liên kết của một kiểu thực thể

Bài tập 1: Vẽ mô hình ERD quản lý giảng dạy biết rằng các kiểu liên kết:

Thuộc : Sinh viên – Lớp KH
Giáo viên – Khoa
Môn học – Bộ môn
Quản lý: Khoa – Lớp KH
Đăng ký: Sinh viên – Lớp MH
Giảng dạy: Giáo viên – Lớp MH
Lớp MH – Môn học

Lời giải

ERD quản lý đăng ký môn học

Bài tập 2: Vẽ mô hình ERD quản lý dự án biết rằng:

Kiểu thuộc tính

Mã đơn vị, tên đơn vị, số điện thoại đơn vị, địa chỉ đơn vị
Mã nhân viên, Tên nhân viên, giới tính nhân viên, số điện thoại nhân
viên, địa chỉ nhân viên, ngày sinh nhân viên, số cmt nhân viên
Mã dự án, tên dự án
Mã loại dự án, tên loại dự án
Mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại khách hàng, địa chỉ
khách hàng
Mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng trong kho của sản phẩm
Số lượng yêu cầu, ngày yêu cầu

Quy tắc quản lý

Một đơn vị phải có một hoặc nhiều nhân viên
Một nhân viên phải thuộc về một đơn vị và chỉ thuộc vào một đơn vị
Một nhân viên có thể làm việc cho 1 dự án hoặc không làm việc cho dự án nào
Một dự án phải có ít nhất là một nhân viên và có thể có nhiều nhân viên tham gia
Một dự án phải thuộc và chỉ thuộc vào một loại dự án
Một loại dự án phải có một hoặc nhiều dự án
Một nhân viên có thể phục vụ cho một hoặc nhiều khách hàng
Một khách hàng có thể được phục vụ bởi một hoặc nhiều nhân viên
Một khách hàng có thể có một hoặc nhiều yêu cầu
Một yêu cầu phải thuộc và chỉ thuộc vào một khách hàng nào đó
Một sản phẩm có thể có một hoặc nhiều yêu cầu
Một yêu cầu phải có và chỉ có một sản phẩm

Lời giải

ERD quản lý dự án

Bài tập 3. Vẽ mô hình thực thể liên kết ERD quản lý hàng hoá

Kiểu thuộc tính:

Nhà cung cấp: tên nhà cung cấp, mặt hàng mà nhà cung cấp đó
có thể cung cấp được, đơn giá, số tài khoản
Hàng hóa: Tên hàng, mô tả hàng, đơn vị tính, số lượng tồn, đơn
giá, ngưỡng

Kiểu liên kết

Thuộc: Đơn hàng mua – Nhà cung cấp
Gồm: Đơn hàng mua – Hàng

Mẫu biểu đơn hàng mua

Lời giải

ERD đơn hàng mua

Các dạng của mô hình thực thể liên kết ERD

ERD mở rộng

Là ERD với đầy đủ các thành phần: kiểu thực thể, kiểu thuộc tính, kiểu liên kết.

ERD kinh điển

 • Là ERD mở rộng đưa thêm ràng buộc
 • Kiểu thực thể chính phải có khóa chính là 1 thuộc tính định danh
 • Kiểu thuộc tính đều là đơn trị và sơ đẳng

ERD hạn chế

 • Là ERD kinh điển đưa thêm các ràng buộc
 • Tất cả các kiểu thực thể đều có khóa chính
 • Kiểu thực thể liên kết với nhau thông qua khóa ngoài
 • Kiểu liên kết đều là 1 – n và không có tên

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em