Chế độ không ưu tiên trong điều phối tiến trình là gì?

Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn nguyên lý hệ điều hành kèm theo đáp án, giúp các bạn ôn tập dễ dàng.

Nguyên tắc chọn tiến trình từ hàng đợi sẵn sáng vào cho CPU thực thi của giải thuật điều phối SJF (Shortest Job First) là gì?

a. Tiến trình có thời gian chiếm dụng CPU ít hơn thời gian còn lại của tiến trình đang
thực hiện sẽ được cấp CPU
b. Tiến trình vào hàng đợi sẵn sàng trước sẽ được cấp CPU trước
c. Tiến trình trong hàng đợi sẵn sàng có độ ưu tiên tốt nhất sẽ được cấp CPU trước
d. Tiến trình có thời gian chiếm dụng CPU ít nhất sẽ được cấp CPU trướcicon chính xác

Giải thích:

Giải thuật điều phối SJF (Shortest Job First) là một giải thuật điều phối tiến trình (scheduling algorithm) trong hệ thống nhúng (operating system) hoặc hệ thống tự động (automatic control system). Nó có nghĩa là khi có nhiều tiến trình có sẵn trong hàng đợi sẵn sàng (ready queue) để được cấp CPU, nguyên tắc chọn tiến trình để cấp CPU là chọn tiến trình có thời gian chiếm dụng CPU ít nhất. Điều này sẽ giúp giảm thời gian chờ và tăng hiệu suất của hệ thống.

Nguyên tắc chọn tiến trình từ hàng đợi sẵn sàng vào cho CPU thực thi của giải thuật điều phối SRT (Shortest Remaining Time) là gì?

a. Tiến trình có thời gian chiếm dụng CPU ít nhất sẽ được cấp CPU trước
b. Tiến trình vào hàng đợi sẵn sàng trước sẽ được cấp CPU trước
c. Tiến trình có thời gian chiếm dụng CPU ít hơn thời gian còn lại của tiến trình đang
thực hiện sẽ được cấp CPU icon chính xác
d. Tiến trình trong hàng đợi sẵn sàng có độ ưu tiên tốt nhất sẽ được cấp CPU trước

Nguyên tắc chọn tiến trình từ hàng đợi sẵn sàng vào cho CPU thực thi của giải thuật điều phối có quyền ưu tiên là gì

a. Tiến trình vào hàng đợi sẵn sàng trước sẽ được cấp CPU trước
b. Tiến trình có thời gian chiếm dụng CPU ít hơn thời gian còn lại của tiến trình đang thực hiện sẽ được cấp CPU
c. Tiến trình có thời gian chiếm dụng CPU ít nhất sẽ được cấp CPU trước
d. Tiến trình trong hàng đợi sẵn sàng có độ ưu tiên tốt nhất sẽ được cấp CPU trướcicon chính xác

Chế độ không ưu tiên trong điều phối tiến trình là gì?

a. Tiến trình chiếm dụng bộ nhớ trong quá trình thực hiện
b. Tiến trình giải phóng bộ nhớ khi giải thuật điều phối của HĐH yêu cầu
c. Tiến trình trả CPU ngay khi giải thuật điều phối của HĐH yêu cầu
d. Tiến trình không trả CPU cho đến khi nó hoàn thànhicon chính xác

Giải thích:

Chế độ không ưu tiên (non-preemptive mode) là một chế độ trong giải thuật điều phối tiến trình (scheduling algorithm) trong hệ thống nhúng (operating system) hoặc hệ thống tự động (automatic control system). Trong chế độ này, khi một tiến trình được cấp CPU, nó sẽ không bị trả CPU cho đến khi nó hoàn thành. Nghĩa là, tiến trình không thể bị trả CPU cho tiến trình khác, mặc dù có tiến trình khác muốn sử dụng CPU. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng tắc nghẽn (starvation) của tiến trình, nghĩa là tiến trình không được cấp CPU để thực hiện.

Chế độ ưu tiên trong điều phối tiến trình là gì

a. Tiến trình có ưu tiên cao sẽ được ưu tiên trước khi tiến trình có ưu tiên thấp khi truy cập tài nguyên hệ thốngicon chính xác
b. Tiến trình chiếm dụng bộ nhớ trong quá trình thực hiện
c. Tiến trình giải phóng bộ nhớ khi giải thuật điều phối của HĐH yêu cầu
d. Tiến trình không trả CPU cho đến khí nó hoàn thành

Giải thích:

Chế độ ưu tiên trong điều phối tiến trình là một tính năng của hệ điều hành (HĐH) để quyết định thứ tự ưu tiên của các tiến trình khi truy cập tài nguyên hệ thống, chẳng hạn như CPU, bộ nhớ, đĩa cứng và các tài nguyên khác. Có nhiều cách để điều phối tiến trình và cách điều phối tiến trình có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành sử dụng.

Trên đây là một số câu hỏi về trắc nghiệm nguyên lý hệ điều hành. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em