[C++] Xoá phần tử trong mảng tại vị trí lẻ dễ hiểu nhất

Xoá phần tử tại vị trí lẻ trong mảng c++ là một thao tác thường được sử dụng trong lập trình. Có nhiều cách để xoá phần tử trong mảng c++, nhưng cách dễ nhất là sử dụng vòng lặp và câu lệnh if. Bằng cách duyệt qua từng phần tử của dãy và kiểm tra xem nó có nằm ở vị trí lẻ hay không, nếu có thì xoá nó.

1. Bài toán xoá phần tử trong mảng c++

Bài 20 (TH-CSLT-05): Thực hiện lần lượt các yêu cầu sau
1. Nhập một dãy không quá 100 phần tử là các số thực cho đến khi gặp số 0 thì dừng.
2. Hiện dãy vừa nhập.
3. Hiện Tổng của các phần tử không âm trong mảng và Trung bình cộng các phần tử âm.
4. Sắp xếp các phần tử trong dãy theo trật tự giảm dần của giá trị. Hiện dãy sau khi sắp xếp.
5. Giảm giá trị các phần tử ở vị trí chẵn trong dãy đi 10%. Hiện dãy sau khi thực hiện giảm giá trị.
6. Xoá các phần tử ở vị trí lẻ trong dãy(VD: vị trí 1, 3, 5, …). Hiện dãy sau khi xoá.

2. Hàm nhập dãy số nguyên nhập số 0 thì dừng c++

Để thực hiện Nhập một dãy không quá 100 phần tử là các số thực cho đến khi gặp số 0 thì dừng ta sử dụng vòng lặp do..while với điều kiện phần tử khác 0.

Bạn có thể xem chi tiết code tham khảo tại đường dẫn: nhập dãy số nguyên nhập số 0 thì dừng

3. Hiện tổng của các phần tử không âm trong mảng và trung bình cộng các phần tử âm.

Thực hiện duyệt lần lượt các phần tử của mảng:

 • Nếu phần tử không âm thì sum=sum+a[i]
 • Nếu phần tử âm thì: tăng biến đếm dem++, avg = avg +a[i]. Trung bình = avg/dem.

4. Sắp xếp các phần tử trong dãy theo trật tự giảm dần của giá trị

 • Với cách sắp xếp giảm dần từ trái qua phải, mục đích của chúng ta là đưa dần các số lớn nhất về đầu dãy.
 • Vòng lặp bên ngoài (i) duyệt qua từng phần tử của mảng (từ vị trí 0 đến n-1). Vòng lặp bên trong (j) duyệt qua các phần tử còn lại từ vị trí i+1 đến n-1. Mục đích là so sánh các phần tử liền kề nhau và đổi chỗ nếu phần tử bên phải nhỏ hơn phần tử bên trái.
 • Nếu a[i] < a[j], tức là phần tử a[j] có giá trị lớn hơn phần tử a[i], thì ta thực hiện đổi chỗ hai phần tử này. Để đổi chỗ, ta sử dụng biến tạm tg để lưu giá trị của a[i], sau đó gán a[i] bằng a[j] và a[j] bằng giá trị trong biến tạm tg.

5. Giảm giá trị các phần tử ở vị trí chẵn trong dãy đi 10%

Thực hiện giảm giá trị các phần tử ở vị trí chẵn trong dãy đi 10%. Hiện dãy sau khi thực hiện giảm giá trị. Ta tiến hàng duyệt mảng, nếu vị trí của mảng chia 2 dư 0 thì giá trị của vị trí đó sẽ bị giảm đi 10%.

6. Xoá phần tử tại vị trí lẻ trong mảng

Có nhiều cách giải bài toán xoá các phần tử ở vị trí lẻ trong dãy, dưới đây mình sẽ giới thiệu xoá phần tử ở vị trí lẻ bằng cách thay đổi vị trí của các phần tử hay nói cách khác là chọn ra các phần tử ở vị trí chẵn rồi xuất ra màn hình.

Thuật toán xoá phần tử trong mảng

– Giả sử xóa phần tử tại vị trí thứ i. Chúng ta thực hiện phép dồn các phần tử của mảng: A[i] = A[i+1].

Mô tả thuật toán xoá các phần tử ở vị trí lẻ trong mảng:

 • Tạo vị trí mới j=0
 • Duyệt qua mảng, nếu như vị trí là chẵn thì gán vị trí mới cho phần tử và tăng số lượng phần tử, nếu như vị trí lẻ thì bỏ qua
 • Cập nhập lại số lượng phần tử n mới: n=n/2
 • Xuất mảng mới ra màn hình

3. Code mẫu hoàn chỉnh

#include<iostream>
#include<iomanip>

using namespace std;

//1 Nhập một dãy không quá 100 phần tử là các số thực cho đến khi gặp số 0 thì dừng
void nhap(int &n, int a[]){

  int b;

  do{
    cout<<"Nhap phan tu thu "<<n+1<<": "; cin>>b;
    a[n]=b;
    n++;
    if(n>=100){
      cout<<"Khong qua 100 phan tu";
      break;
    }
  }while(b!=0);
}

//2.Hiện dãy vừa nhập.

void hien(int &n, int a[]){

  for(int i=0;i<n-1;i++){
    cout<<setw(5)<<a[i];
  }
}

//3.Hiện Tổng của các phần tử không âm trong mảng và Trung bình cộng các phần tử âm.

void tongcacphantukhongam(int &n, int a[]){

  int sum=0, average=0, dem=0;
  for(int i=0;i<n-1;i++){
    if(a[i]<0){
      dem++;
      average+=a[i];
    }else{
      sum+=a[i];
    }
  }

  cout<<"Tong cac phan tu khong am la: "<<sum<<endl;
  cout<<"Trung binh cong cac phan tu am la: "<<average/dem<<endl;

}

//4.Sắp xếp các phần tử trong dãy theo trật tự giảm dần của giá trị. Hiện dãy sau khi sắp xếp.
void sapxepgiamdan(int &n, int a[]){

  int tg;
  for(int i=0;i<n-1;i++){
    for(int j=i+1;j<n-1;j++){
      if(a[i]<a[j]){
        tg=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=tg;
      }
    }
  }
}

//5.Giảm giá trị các phần tử ở vị trí chẵn trong dãy đi 10%
void giamgiatriphantu(int &n, int a[]){
  for(int i=0;i<n-1;i++){
    if(i%2==0){
      a[i]=a[i]*0.1;
    }
  }
}

//6.Xoá các phần tử ở vị trí lẻ trong dãy(VD: vị trí 1, 3, 5, …)

void xoaphantu(int &n, int a[]){

  int j=0;
  for(int i=0;i<n-1;i++){
    if(i%2==0){
      a[j]=a[i];
      j++;
    }
  }
  n=n/2;

  for(int i=0;i<n;i++){
    cout<<setw(5)<<a[i];
  }

}

int main(){

  int i, n, chon, x, a[255],dem;

  do{
    cout<<"1. Nhap mang"<<endl;
    cout<<"2. Xuat mang"<<endl;
    cout<<"3. Hien Tong cua cac phan tu khong am trong mang va Trung binh cong cac phan tu am"<<endl;
    cout<<"4. Sap xep giam dan"<<endl;
    cout<<"5. Giamm gia tri cac phan tu o vi tri chan trong day di 10"<<endl;
    cout<<"6. Xoa cac so o vi tri le trong day"<<endl;
    cout<<"Lua chon: "; cin>>chon;

    switch(chon){
      case 1:{
        nhap(n,a);
        cout<<endl;
        break;
      }
      case 2:{
        hien(n,a);
         cout<<endl;
        break;
      }
      case 3:{
        tongcacphantukhongam(n,a);
         cout<<endl;
        break;
      }

      case 4:{
        sapxepgiamdan(n,a);
        hien(n,a);
         cout<<endl;
        break;
      }

      case 5:{
        giamgiatriphantu(n,a);
        hien(n,a);
         cout<<endl;
        break;
      }

      case 6:{
        xoaphantu(n,a);
         cout<<endl;
        break;
      }

      default: exit(0);
    }
  }while(chon!=0);

}

Tổng kết, việc xoá phần tử trong mảng có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình mà bạn đang sử dụng. Một cách phổ biến là sử dụng vòng lặp để tìm vị trí của phần tử cần xoá, sau đó di chuyển các phần tử sau nó để ghi đè lên phần tử đó. Cuối cùng, giảm kích thước của mảng đi 1.

Quá trình xoá phần tử trong mảng có thể phức tạp hơn nếu yêu cầu đặc biệt, ví dụ như xoá tất cả các phần tử trùng nhau, xoá phần tử ở vị trí cuối cùng, hoặc xoá phần tử khi không có thông tin về vị trí cụ thể. Trong những trường hợp này, cần có cách tiếp cận khác nhau và sử dụng các thuật toán phù hợp.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có câu hỏi khác, hãy để tôi biết. Tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn! Cảm ơn bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Tải full bài tập thực hành lập trình C/C++ có lời giải:

Bài tiếp theo: Bài 21: tìm dòng có tổng lớn nhất trong ma trận

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em