[C++]Nhập vào 3 số abc. Kiểm tra đó có phải là 3 cạnh tam giác

Vòng lặp điều kiện là một trong những kiến thức cơ bản trong môn lập trình. Bài toán kiểm tra loại tam giác bằng C++TTnguyen giới thiệu dưới đây sẽ giúp bạn luyện tập và hiểu rõ hơn về cách sử dụng vòng lặp if…else.

Xem thêm:

1.Bài toán nhập vào 3 số abc. kiểm tra đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không c++

Viết chương trình nhập vào 3 số thực a, b, c. Kiểm tra chúng có thỏa mãn là 3 cạnh của tam giác hay không. Nếu là tam giác thì đó là tam giác gì thường, cân, đều, vuông?

2. Mô tả thuật toán kiểm tra tam giác bằng code

Đầu tiên, ta kiểm tra ba cạnh a, b, c nhập vào từ bàn phím có thoả mãn điều kiện là cạnh của tam giác không. Ba cạnh a, b, c là 3 cạnh của tam giác khi và chỉ khi a+b>ca+c>b, b+c>a với (a, b,c >0). Nếu không phải thì kết thúc chương trình.

Ba cạnh là tam giác đều khi 3 cạnh bằng nhau. Tức là a==b&&b==c&& a==c.

Ba cạnh là tam giác cân khi có 2 cạnh bằng nhau. Tức là a==b || b==c || c==a.

Ba cạnh là tam giác vuông khi bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại. Tức là a*a+b*b==c*c || a*c+c*c == b*b|| b*b +c*c==a*c.

Các trường hợp còn lại là tam giác thường.

3.Code mẫu viết chương trình nhập vào 3 số thực a b c

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;
int main() {
 double a, b, c;
 cout << "nhap canh a: ";
 cin >> a;
 cout << "nhap canh b: ";
 cin >> b;
 cout << "nhap canh c: ";
 cin >> c;
 if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) cout << "canh phai lon hon 0";
 else {
  if (a + b > c || a + c > b || b + c > a) cout << "khong phai 3 canh cua tam giac";
  else {
   if (a == b && b == c && a == c) cout << "Tam giac deu";
   else {
    if (a == b || b == c || c == a) cout << "Tam giac can";
    else {
     if (a * a + b * b == c * c || a * c + c * c == b * b || b * b + c * c == a * c) {
      cout << "Tam giac vuong";
     } else cout << "Tam giac thuong";
    }
   }
  }
 }
}

4.Kết quả kiểm tra tam giác bằng code

Kết quả 1

Kết quả 2

Trên đây à bài viết về thuật toán và cách giải kiểm tra ta giác bằng code ngôn ngữ lập trình c++. Hi vọng nó mang đến những thông tin hữu ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã tham khảo trên blog ttnguyen.net.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em