[C++]Nhập vào 3 số abc. Kiểm tra đó có phải là 3 cạnh tam giác

Vòng lặp điều kiện là một trong những kiến thức cơ bản trong môn lập trình. Bài toán kiểm tra tam giác c++TTnguyen giới thiệu dưới đây sẽ giúp bạn luyện tập và hiểu rõ hơn về cách sử dụng vòng lặp if…else.

Bài trước:

Bài 6 (TH-CSLT-07): Viết chương trình nhập vào toạ độ 2 điểm P, Q với P(xP, yP), Q(xQ,yQ)

a.In ra màn hình phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm PQ.

b.Cho điểm I có toạ độ I(xI, yI). Hãy cho biết điểm I có thuộc đường thẳng đi qua 2 điểm PQ hay không?

1.Bài toán nhập vào 3 số abc. kiểm tra đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không c++

Bài 8: Viết chương trình nhập vào 3 số thực a, b, c. Kiểm tra chúng có thỏa mãn là 3 cạnh của tam giác hay không. Nếu là tam giác thì đó là tam giác gì thường, cân, đều, vuông?

2. Mô tả thuật toán kiểm tra tam giác bằng code

2.1 Điều kiện 3 cạnh tam giác

Đầu tiên, ta kiểm tra ba cạnh a, b, c nhập vào từ bàn phím có thoả mãn điều kiện là cạnh của tam giác không. Nếu không thoả mãn thì kết thúc chương trình.

Ba cạnh a, b, c là 3 cạnh của tam giác khi và chỉ khi a+b>ca+c>b, b+c>a với (a, b,c >0).

2.2 Điều kiện tam giác đều c++

Ba cạnh là tam giác đều khi 3 cạnh bằng nhau. Tức là a==b&&b==c&& a==c.

2.3 Điều điện tam giác cân c++

Ba cạnh là tam giác cân khi có 2 cạnh bằng nhau. Tức là a==b || b==c || c==a.

2.4 Điều kiện tam giác vuông c++

Ba cạnh là tam giác vuông khi bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại. Tức là a*a+b*b==c*c || a*c+c*c == b*b|| b*b +c*c==a*c.

Các trường hợp còn lại là tam giác thường.

3.Code mẫu kiểm tra 3 cạnh có phải là tam giác hay không c++

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;
int main() {
 double a, b, c;
 cout << "nhap canh a: ";
 cin >> a;
 cout << "nhap canh b: ";
 cin >> b;
 cout << "nhap canh c: ";
 cin >> c;
 if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) cout << "canh phai lon hon 0";
 else {
  if (a + b > c || a + c > b || b + c > a) cout << "khong phai 3 canh cua tam giac";
  else {
   if (a == b && b == c && a == c) cout << "Tam giac deu";
   else {
    if (a == b || b == c || c == a) cout << "Tam giac can";
    else {
     if (a * a + b * b == c * c || a * c + c * c == b * b || b * b + c * c == a * c) {
      cout << "Tam giac vuong";
     } else cout << "Tam giac thuong";
    }
   }
  }
 }
}

4.Kết quả kiểm tra tam giác bằng code

Kết quả 1

Kết quả 2

Trên đây là bài viết về thuật toán và cách giải kiểm tra tam giác. Bạn có thể luyện tập thêm các bài tập ngôn ngữ lập trình C/C++ qua link mình để bên dưới. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net.

Tải full tài liệu thực hành C/C++ có lời giải tại đây:

Bài tiếp theo: Bài 9 (TH-CSLT-05): Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a, b, c. Tính giá trị của f(x) theo công thức bằng c++ : f(x) = (a+c) /b

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em