Hệ thức truy hồi trong toán rời rạc – Bài tập và cách giải

Bài viết dưới đây TTnguyen sẽ giới thiệu về hệ thức truy hồi trong toán rời rạc: định nghĩa, phương pháp giải hệ và một số bài tập điển điển hình.

Xem thêm:

Định nghĩa

Một hệ thức truy hồi thuần nhất tuyến tính bậc k với hệ số hằng là hệ thức truy hồi có dạng:

\(a_{n} = a_{1}a_{n-1} + c_{2}a_{n-2} + … + c_{k}a_{n-k}\)

với \(c_{1},c_{2},…,c_{k} \)là hằng số thực khác 0.

Ví dụ:

\(P_{n} = (1.34)P_{n-1}\) là hệ thức truy hồi tuyến tính bậc một.

\(f_{n} = f_{n-1} + f_{n-2}\) là hệ thức truy hồi thuần nhất tuyến tính bậc 2.

Bài tập

Bài 1: Cho dãy số \(a_{n}\) thoả mãn hệ thức truy hồi:

\(a_{n} = 5a_{n-1} – 6a_{n-2}\) và \(a_{0} = 0\) , \(a_{1} =1\)

Hãy giải hệ thức truy hồi trên.

Lời giải

Giải hệ thức truy hồi

>>Xem thêm:

Bài 2: Giải hệ thức truy hồi: \(a_{n} = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} – 6a_{n-3}\) và \(a_{0} = 0\) , \(a_{1} =-4\), \(a_{2} =8\)

Lời giải

Giải hệ thức truy hồi

Bài 3: Giải hệ thức truy hồi: \(a_{n} = 6a_{n-1} – 9a_{n-2}\) và \(a_{0} = 1\) , \(a_{1} =6\)

Lời giải

Giải hệ thức truy hồi

Bài 4: Gọi \(a_{n}\) là số dãy bit độ dài n không có 2 bit 0 liền nhau.

a) Tìm hệ thức truy hồi cho \(a_{n}\)

b) Biết giá trị đầu \(a_{1}=2,a_{2}=3\) , giải hệ thức truy hồi trên.

c) Tìm hệ thức truy hồi cho số các xâu nhị phân chứa xâu 00.

Lời giải

a) Tìm hệ thức truy hồi cho \(a_{n}\)

Tìm hệ thức truy hồi cho an

b) Biết giá trị đầu \(a_{1}=2,a_{2}=3\) , giải hệ thức truy hồi trên.

giải hệ thức truy hồi

c) Tìm hệ thức truy hồi cho số các xâu nhị phân chứa xâu 00.

Tìm hệ thức truy hồi cho số các xâu nhị phân chứa xâu 00

Bài 5: Cho biết dân số của Việt Nam năm 2007 là 86 triệu người. Giả sử tốc độ tăng dân số hằng năm là 0,2% mỗi năm. Gọi Dn là dân số của Việt Nam n năm sau 2007.

a) Lập hệ thức truy hồi tính \(D_{n}\)

b) Dân số Việt Nam năm 2020 là bao nhiêu?

Lời giải

Lập hệ thức truy hồi

Lập hệ thức truy hồi

Bài 6: Tìm hệ thức truy hồi và điều kiện đầu để tính số chuỗi nhị phân độ dài n có 4 bít 0 liên tiếp. Ứng dụng tính số chuỗi với n=8.

Lời giải

Hệ thức truy hồi trong toán rời rạc

>>>Có thể bạn quan tâm: logic mệnh đề – Bài tập toán rời rạc chương 1 có lời giải

Trên đây là một số bài tập về cách giải hệ thức truy hồi trong toán rời rạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em