Lớp URL trong java – Ví dụ và một số phương thức cơ bản

Lớp URL trong java được sử dụng để tham chiếu tới một tài nguyên như trang HTML hoặc tài liệu. Sau đây hãy cùng mình tìm hiểu một số phương thức cơ bản và cách dùng qua bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm:

Giới thiệu về URL trong Java

– Trong Java, URL (Uniform Resource Locator) được sử dụng để tham chiếu tới một địa chỉ trên mạng Internet.

– Lớp java.net.URL trong thư viện Java cho phép bạn thực hiện các thao tác như tạo một URL, kết nối tới một URL, lấy các chi tiết từ một URL như tên host, số cổng, v.v….

– Một URL gồm có các phần sau: giao thức (http or https ví dụ), tên máy chủ (tên miền), số port (tùy chọn) và địa chỉ tài nguyên trên máy chủ đó.

URL trong java

Trong đó:

 • Giao thức (Protocol): Giao thức ở đây là https://.
 • Hostname (Tên máy chủ): Tên máy chủ là phần của URL mà bạn sẽ truy cập. Ở đây “ttnguyen.net” là tên máy chủ.
 • Số cổng (Port number): Nếu cổng không được chỉ định trong URL, mặc định là 80 cho HTTP và 443 cho HTTPS. Nếu có sự chỉ định, số cổng sẽ xuất hiện ngay sau tên máy chủ, được phân tách bằng dấu hai chấm (:). Ví dụ, nếu URL là “https://ttnguyen.net:8080/url-java”, thì số cổng là 8080.
 • Resource file (Tập tin tài nguyên): Phần tài nguyên của URL thường là những phần tiếp theo sau tên máy chủ và số cổng (nếu có). Ví dụ, “https://ttnguyen.net/url-java”, “/url-java” được xem là tập tin tài nguyên.

Xem thêm:

Cách khởi tạo URL trong Java

import java.net.URL;
...
URL url = new URL("https://ttnguyen.net");

Các hàm của lớp URL trong java

URL(String spec): Tạo một đối tượng URL từ dạng chuỗi (String).

String urlString = "https://www.example.com";
URL url = new URL(urlString);

URL(String protocol, String host, int port, String file): Tạo một đối tượng URL từ giao thức (protocol), tên máy chủ (host), số cổng (port), và đường dẫn tập tin (file).

String protocol = "https";
String host = "ttnguyen.net";
int port = 80; // Giả sử cổng mặc định là 80
String file = "/url-java-class";
URL url = new URL(protocol, host, port, file);

URL(URL context, String spec): Tạo một đối tượng URL bằng cách phân tích chuỗi biểu diễn (spec) trong một ngữ cảnh URL cụ thể (context).

URL context = new URL("https://www.example.com/path1/");

// Tạo một URL tương đối từ URL context
String relativeURL = "../path2/index.html";
URL url = new URL(context, relativeURL);

Các phương thức cơ bản của URL trong Java

getProtocol(): Trả về giao thức của URL.

getHost(): Trả về tên máy chủ của URL.

getPort(): Trả về số cổng của URL.

getFile(): Trả về tên tập tin của URL.

getAuthority(): Trả về quyền hạn của URL.

toString(): Trả về biểu diễn dạng chuỗi của URL.

getQuery(): Trả về chuỗi truy vấn của URL.

getDefaultPort(): Trả về cổng mặc định của URL.

public URLConnection openConnection(): Trả về một thể hiện của URLConnection liên quan đến URL này.

public boolean equals(Object obj): So sánh URL với đối tượng được chỉ định.

public Object getContent(): Trả về nội dung của URL.

public String getRef(): Trả về môi giới hoặc tham chiếu của URL.

public URI toURI(): Trả về một URI của URL.

Bài tập ví dụ

Bài 1: Viết chương trình hiển thị giao thức, tên máy chủ, số cổng, tên tệp của một địa chỉ URL.

import java.net.URL;

public class UrlExample {

  public static void main(String[] args) {
    try {
      
      //Khoi tao chuoi chua dia chi can kiem tra
      String urlString = "https://ttnguyen.net/category/bai-tap-lap-trinh-huong-doi-tuong-java/";
      URL url = new URL(urlString);

      System.out.println("Protocol: " + url.getProtocol());
      System.out.println("Host Name: " + url.getHost());
      System.out.println("Port Number: " + url.getPort());
      System.out.println("File Name: " + url.getFile());

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Kết quả chạy chương trình: 

Ví dụ URL trong java

 

 

 

Bài 2: Hiển thị thông tin chi tiết của một địa chỉ URL bao gồm: giao thức, tên máy chủ, số cổng, số cổng mặc định, chuỗi truy vẫn và tên tệp tin.

import java.net.URL;

public class UrlExample {

  public static void main(String[] args) {
    try {

      //Khoi tao chuoi chua dia chi can kiem tra
      String urlString = "https://ttnguyen.net/?s=java";
      URL url = new URL(urlString);

      System.out.println("Protocol: " + url.getProtocol());
      System.out.println("Host Name: " + url.getHost());
      System.out.println("Port Number: " + url.getPort());
      System.out.println("Default Port Number: " + url.getDefaultPort());
      System.out.println("Query String: " + url.getQuery());
      System.out.println("File: " + url.getFile());

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Kết quả chạy chương trình: 

URL java example

 

 

 

 

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cách làm việc với URL trong Java và sẽ áp dụng những kiến thức đã học vào các dự án thực tế của mình. Cảm ơn bạn đã tham khảo lập trình mạng trên ttnguyen.net.

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em