Chương trình điều khiển 1 nút trên Server | Java Socket UDP

Tạo một ứng dụng java điều khiển 1 một nút trên Server di chuyển java Socket UDP.

Xem thêm:

kết nối với Server FTP java socket

lập trình với giao thức TCP Socket Java

1. Mô tả bài toán

Đề bài: Viết chương trình client điều khiển 1 button trên server di chuyển thông qua giao thức UDP.

Chương trình điều khiển 1 nút trên Server

Video hướng dẫn chi tiết:

2. Code tham khảo

2.1 Code phía Server

 1. Khởi tạo máy chủ:
  • Một đối tượng DatagramSocket được tạo và liên kết với cổng được chỉ định (SERVER_PORT).
  • Một luồng mới được tạo để chạy phương thức MoveButton().
 2. Lắng nghe gói tin đến:
  • Phương thức MoveButton() chạy trong một vòng lặp vô hạn (while (true)) để liên tục lắng nghe gói tin đến từ máy khách.
  • Mỗi lần vòng lặp chạy, một DatagramPacket mới được tạo để nhận dữ liệu từ máy khách.
  • Dữ liệu nhận được từ gói tin được chuyển đổi thành chuỗi để xác định hành động cần thực hiện (di chuyển lên, xuống, trái, phải).
 3. Điều khiển vị trí của button:
  • Dựa vào dữ liệu nhận được từ gói tin, vị trí hiện tại của button được lấy.
  • Dựa vào hướng di chuyển được chỉ định trong dữ liệu nhận được, vị trí của button sẽ được điều chỉnh tương ứng (lên, xuống, trái, phải).
  • Sau khi thay đổi vị trí của button, giao diện người dùng sẽ được cập nhật để phản ánh sự thay đổi này.
public static final byte[] BUFFRER = new byte[4096];
DatagramSocket ds = null;
public static final int SERVER_PORT = 9555;

public Server() {
  initComponents();
  try {
    ds = new DatagramSocket(SERVER_PORT);

    new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        MoveButton();
      }
    }).start();
  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

private void MoveButton() {
  int newX;
  int newY;
  while (true) {
    try {
      DatagramPacket in = new DatagramPacket(BUFFRER, BUFFRER.length);
      ds.receive(in);

      String mess = new String(in.getData(), 0, in.getLength());
      
      Point currentPos = btn_agent.getLocation();

      switch (mess) {
        case "down":
          newX = currentPos.x;
          newY = currentPos.y + 20;
          btn_agent.setLocation(newX, newY);
          break;
        case "right":
          newX = currentPos.x + 20;
          newY = currentPos.y;
          btn_agent.setLocation(newX, newY);
          break;
        case "left":
          newX = currentPos.x - 20;
          newY = currentPos.y;
          btn_agent.setLocation(newX, newY);
          break;
        case "up":
          newX = currentPos.x;
          newY = currentPos.y - 20;
          btn_agent.setLocation(newX, newY);
          break;
        default:
          throw new AssertionError();
      }
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

2.2 Code phía Client

 • Mỗi khi một button được nhấn, một hàm xử lý sự kiện được gọi tương ứng với button đó.
 • Tạo một gói tin Datagram chứa hướng di chuyển tương ứng (“up”, “down”, “left”, “right”) và gửi gói tin này tới máy chủ.
public static final byte[] BUFFRER = new byte[4096];
DatagramSocket ds = null;
public static final int SERVER_PORT = 9555;
public static final String SERVER_IP = "localhost";

public Client() {
  initComponents();
  try {
    ds = new DatagramSocket();
  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }
}      

private void btn_upActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
  String mess = "up";
  byte[] sendData = mess.getBytes();
  try {
    InetAddress address = InetAddress.getByName(SERVER_IP);

    DatagramPacket send = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, address, SERVER_PORT);
    ds.send(send);
  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }

}                   

private void btn_rightActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
  String mess = "right";
  byte[] sendData = mess.getBytes();
  try {
    InetAddress address = InetAddress.getByName(SERVER_IP);

    DatagramPacket send = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, address, SERVER_PORT);
    ds.send(send);
  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }
}                     

private void btn_downActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
  String mess = "down";
  byte[] sendData = mess.getBytes();
  try {
    InetAddress address = InetAddress.getByName(SERVER_IP);

    DatagramPacket send = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, address, SERVER_PORT);
    ds.send(send);
  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }
}                    

private void btn_leftActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
  String mess = "left";
  byte[] sendData = mess.getBytes();
  try {
    InetAddress address = InetAddress.getByName(SERVER_IP);

    DatagramPacket send = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, address, SERVER_PORT);
    ds.send(send);
  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

Trên đây là code chương trình điều khiển một nút trên server. Cảm ơn bạn đã tham khảo lập trình mạng trên ttnguyen.net.

Bài viết liên quan:

lập trình với giao thức UDP Socket Java

phân tích n thành tích các số nguyên tố java socket

kiểm tra n được gửi từ Client có phải là số hoàn hảo

server gửi chuỗi đảo ngược cho client

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em