Trắc nghiệm TACN UNIT 10: GRAPHIC AND DESIGN

Bộ bài tập trắc nghiệm tiếng anh chuyên ngành unit 10:  GRAPHIC AND DESIGN Công nghệ thông tin có đáp án được ttnguyen.net đăng tải với mong muốn giúp các bạn sinh viên ôn luyện hiệu quả.

Trắc nghiệm tiếng anh chuyên ngành Unit 10

1. Graphic artist like ……….color and depth in the drawings and designs.
A. add
B. addition
C. adding
D. additive

2. A 32 –bit painting program has a complete palette of tools for ……….images from scratch.
A. creation
B. creative
C. create
D. creating

3. The speed of microprocessor is important in ………………information.
A. Processive
B. Procession
C. Processing
D. Processed

4. Before…………….a document, the user should decide on layout.
A. printed
B. printion
C. printive
D. printing

5. You can open the colour palette by……………..on the corresponding pop-up icon.
A. click
B. clicked
C. clicking
D. clicktive

6. ……………..refers to the techniques used to make realistic images .
A. redertion
B. rendering
C. rendered
D. rendertive

7. You can create a picture simply by ……..primitives .
A. specification
B. specify
C. specifying
D. specified.

8. Rotation is………..the object around the axis.
A. turn
B. turn round
C. turned
D. turning

9. Scaling is ………..the object larger or smaller in any of horizontal, vertical or depth directions.
A. making
B. make
C. made
D. maked

10. Translation is………..an object along an axis to somewhere else in the viewing area.
A. movement
B. moved
C. moving
D. move

Cảm ơn các bạn đã tham khảo tài liệu trên TTnguyen. Bài viết trên được mình soạn thảo dựa trên những gì mình đã được học trong học phần tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin. Nếu có bất kì thắc mắc nào hoặc sai sót ở bài viết thì đừng ngại liên hệ với mình nhé. Chúc các bạn ôn tập tốt nhé!

Bài viết tiếp theo: Trắc nghiệm tiếng anh chuyên ngành Unit 11

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em