[Mẫu] Báo cáo bài tập lớn kỹ thuật lập trình cơ sở C++ có CODE

Kỹ thuật lập trình cơ sở là một kỹ thuật lập trình cơ bản dùng để xây dựng các hệ thống phần mềm có khả năng mở rộng, dễ bảo trì và dễ sử dụng. Sau đây hãy cùng mình tham khảo báo cáo bài tập lớn kỹ thuật lập trình cơ sở C++ nhé!

Báo cáo bài tập lớn Kỹ thuật lập trình cơ sở C++ đề 61

Download tài liệu bài tập lớn kỹ thuật lập trình cơ sở C++ đề 61 PDF, WORD

Nội dung báo cáo kỹ thuật lập trình cơ sở C++

Câu 1: Trình bày thuật toán để tìm số chẵn lớn nhất của 1 dãy n số
Câu 2: Viết chương trình nhập vào 4 chữ số bất kì từ bàn phím. In ra thành phần hàng đơn vị của tổng 4 chữ số này
Câu 3: Viết chương trình nhập từ bàn phím thông tin gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp. Hiển thị thông tin ra màn hình
Câu 4: Viết chương trình nhập số nguyên dương n. Kiểm tra n có phải số chính phương hay không?
Câu 5: Viết hàm thống kê các chữ số 0,1,..9 trong chuỗi kí tự
Câu 6: Viết hàm tách từ cuối cùng của xâu. Sau đó viết chương trình nhập chuỗi họ tên của bạn từ bàn phím và hiện tên bạn tên màn hình
Câu 7: Nhập vào một mảng n số nguyên:
– Hiển thị ra màn hình mảng các số nguyên
– Số phần tử chẵn trong mảng
– Giá trị lớn nhất của mảng
– Nhập phân tử x. Thông báo ra màn hình có phần tử x hay không
– Mảng đã sắp xếp tăng dần
Câu 8: Nhập vào mảng số nguyên n:
– Hiện ma trận ra màn hình
– Hiện ra ma trận đã đổi vị trí hàng h1, h2
– Hiện chỉ số hàng có nhiều số nguyên tố nhất

Trên đây là mẫu báo cáo kỹ thuật lập trình cơ sở đề số 61. Cảm ơn các bạn đã tham khảo trên ttnguyen.net

Nguyễn Tiến Trường

Mình viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Viết về câu chuyện những ngày không có em